یکی از مهم ترین سوالاتی که در انجام پژوهش های آماری مطرح می شود انتخاب مناسب روش تحلیل آماری در تحقیقات میدانی است. معمولا نوع آزمون های آماری از فاکتورهای ویژگی های نمونه، انواع داده ها و همچنین نوع تحلیلی که مورد نیاز آمارگر است، مشخص می شود. این تحلیل ها به دوبخش عمده ی آمار ناپارامتری و پارامتری بر می گردد. در تحقیقات میدانی، حجم زیادی از داده های آماری به عنوان نمونه گردآوری می شود که از طریق آنها می توان به سوالات و فرضیه های تحقیق پاسخ داد. سوالات تحقیق بایستی براساس اهداف تحقیق (هدف کلی و جزیی) طراحی شوند تا نتیجه ی تجزیه و تحلیل آنها، بیانگر واقعی هدف تحقیق باشد. معمولا اگر محقق بدون به کار بردن آمار به تحلیل داده ها بپردازد نتیجه آن واقعی نخواهد بود و محقق به مشکل برخواهد خورد. لذا دانستن آمار و نکات ریز آماری از ضروریات فرایند تحقیق و پژوهش است.

آيا تا به حال از پاسخ دهندگان به پرسشنامه پرسيده‌ايد که پرسشنامه شما چگونه بوده است؟ آيا پيچيده و طولاني بوده يا سوالات شخصي و محرمانه آزاردهنده داشته؟ پرسيدن اين گونه سوالات ظاهرا عجيب به نظر مي‌رسد اما زماني که مي‌خواهيد پرسشنامه‌اي را طراحي کنيد بايد شرايط پاسخ دهندگان خود را در نظر داشته باشيد تا پرسشنامه شما به گونه‌اي طراحي نشود که باعث رنجش کاربرانتان شود. پرسشنامه دشوار ممکن است منجر به پژوهش معيوب گردد چرا که کيفيت داده‌هاي شما را تحت تاثير قرار مي‌دهد.