مقیاس سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) (NPAPS)

مقیاس سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) (NPAPS) توسط جیمز دبلیو. گارنر  و والتر دبلیو. هودسن  (1992) ساخته شده است که از 25 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش سوء رفتارهای غیر فیزیکی و همسرآزاری بکار می رود.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقیاس سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) (NPAPS)