پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک (2002)

فرم اولیه و بلند پرسشنامه اضطراب سلامت (Health Anxiety Inventory)، برای اولین بار توسط سالکوسکیس و وارویک در سال 1989 طراحی شد. این فرم بر اساس مدل شناختی اضطراب سلامتی و خود بیمارپنداری تدوین شده بود. فرم کوتاه 18 سوالی این پرسشنامه مجددا توسط سالکوسکیس و وارویک (2002) ساخته شد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک (2002)