مقیاس اسناد دینی(RAS)

این مقیاس توسط گری  و دیگران در سال 2016 در میان جوانان اندونزیایی آسیب دیده از لحاظ وضعیت اقتصادی طراحی شد. مقیاس اسناد دینی دارای 14 گویه و شامل دو بعد اسناد دینی مثبت(8 سوال) و منفی (6) است. این مقیاس ابتدا در بعد مثبت شامل سه مولفه کنترل مثبت خداوند ، پاسخگویی  و دیدگاه مثبت به خداوند  و در بعد منفی شامل دو مولفه بازخواست خداوند  و مجازات الهی  بود. تحلیل عامل تاییدی  نشان داد نه گویه اسناد دینی مثبت که شامل سه مولفه کنترل، پاسخگویی و دیدگاه مثبت به خداوند بود، در یک عامل مرتبه دوم مشترک تحت عنوان «اسناد دینی مثبت» خلاصه می شوند، در حالی که تحلیل عاملی تاییدی در بعد اسناد دینی منفی دو مولفه مجازات الهی و بازخواست خدواند را تایید کرد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقیاس اسناد دینی(RAS)