پرسشنامه ی پذیرش و عمل (AAQ- II )

این پرسشنامه را بوند و همکاران (۲۰۱۱) ساخته اند. یک نسخه می ۱۰ ماده ای از پرسشنامه ی اصلی (1-AAQ) است که هیز و همکاران (۲۰۰۶) ساخته اند. این پرسشنامه سازه ای را می سنجد که به تنوع، پذیرش، اجتناب تجربه ای و انعطاف ناپذیری روانشناختی بر می گردد. نمرات بالاتر نشان دهنده ی انعطاف پذیری روانشناختی بیشتر است. 

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید

پرسشنامه ی پذیرش و عمل (AAQ- II )