مقياس اشتیاق شغلی اترچ (UWES-17)

این مقیاس توسط اسکاوفلی، سالانواء گنزالزروما و بیکر در سال ۲۰۰۲ طراحی شده است. شامل سه خرده مقیاس است که عبارتند از: ۱- خرده مقیاس شوق داشتن به کار (گویه های ۱ تا ۶)، ۲- خرده مقیاس وقف کار شدن (گویه های ۷ تا ۱۱) و ۳- خرده مقیاس جذب شدن در کار (گویه های ۱۲ تا ۱۷). این مقیاس ۱۷ سوال دارد که هر عبارت دارد که هر عبارت دارای مقیاس لیکرت پنج درجه ای است که از ۱ تا ۵ (۱=کاملا مخالف تا ۵= کاملا موافقم) نمره گذاری می شود. نمره بالاتر در هر مقیاس نشان دهنده عملکرد بهتر در آن مقیاس است.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقياس اشتیاق شغلی اترچ (UWES-17)