شاخص تجديدنظرشده حساسيت اضطرابي (ASI-R) تيلوروكوكس(1998)

پرسشنامه اولیه در سال 1985 توسط رايس و پترسون ساخته شد. كه داراي 16 ماده و سه خرده مقياس بود. اين پرسشنامه داراي تعداد نسبتاً كمي از ماده‌هاست، و بيشتر عامل ترس از علايم جسماني را مورد سنجش قرار ميدهد. تيلوروكوكس (1998) فرم تجديدنظرشده شاخص حساسيت اضطرابي را تهيه كردند. بسياري از سؤالات نامربوط، مبهم و غيرقابل فهم را با سؤالات مناسبتري جايگزين كردند، و ابعاد پرسشنامه را از 3 به 4 بعد، تعداد ماده هاي پرسشنامه را از 16 به 36  افزايش دادند. 

روايي و پايايي:

ضريب همساني دروني پرسشنامه را بر اساس آلفاي كرونباخ براي عوامل 1 تا 4 به ترتیب 91.0 ، 86.0 و 88.0، و ضريب همبستگي بین شاخص تجديد نظرشده، حساسیت اضطرابي و شاخص حساسیت اضطرابي اولیه را 94.0 گزارش كردند. میزان همبستگي عوامل با يکديگر در گستره بین 28.0 تا 40.0 و با عامل كلي در گستره بین 66.0 تا 77.0 گزارش شده است. (تیلوروكوكس، 1998). نتايج مطالعه تیلور وكوكس حاكي از آن است، كه شاخص تجديدنظرشده حساسیت اضطرابي داراي روايي و اعتبار بسیار قابل قبولي ميباشد. که ابزاري مفید و مؤثر براي ارزيابي و سنجش حساسیت اضطرابي است.

ديکن و همکاران (2003 ) ضريب همساني دروني مقیاس را(95/0=α) گزارش كردند. اين پرسشنامه توسط مرادي منش و همکاران (1386) در ايران هنجاريابي شد. نتیجه تحلیل عاملي تايیدي با استفاده از چرخش واريماكس، و بر اساس پرسشنامه اسکري، بیانگر وجود چهار عامل «ترس از نشانه هاي قلبي -عروقي و معده اي -روده اي »، «ترس از نشانه هاي تنفسي»، «ترس از واكنشهاي اضطرابي قابل مشاهده در جمع»، «ترس از كنترل شناختي» در اين شاخص بود. كه در مجموع بیش از 58 درصد واريانس كل پرسشنامه را تبیین كردند. اعتبار شاخص تجديدنظرشده حساسیت اضطرابي بر اساس سه روش همساني دروني، بازآزمايي و تنصیفي محاسبه شد كه براي كل مقیاس به ترتیب ضرايب اعتبار  0.97 و 0.95 ،0.93 به دست آمد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید

شاخص تجديدنظرشده حساسيت اضطرابي (ASI-R) تيلوروكوكس(1998)