مقیاس چندبعدي حمایت اجتماعي ادراک شده

مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده، به وسیله زیمت و همکاران (۱۹۸۸) طراحی شد. این مقیاس ادراکات بسندگی حمایت اجتماعی را در سه منبع «خانواده»، «دوستان» و «دیگران مهم» می­سنجد. MSPSS شامل ۱۲ ماده است که هر ماده بر روی یک طیف هفت درجه ­ای از کاملاً مخالف (۱) تا کاملاً موافق (۷) درجه بندی می­شود. در این مقیاس هر چهار ماده بر اساس منابع حمایت اجتماعی به یکی از گروه‌های عاملی خانواده، دوستان و دیگران مهم منتسب شده است. 

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقیاس چندبعدي حمایت اجتماعي ادراک شده