پرسشنامه انعطاف پذیری روان‌شناختی یا پذیرش عمل (AAQ-II) (بوند و همكاران ،2011)

پرسشنامه انعطاف پذیری روان‌شناختی یا پذیرش عمل (AAQ-II)  توسط بوند و همكاران (2011) ساخته شده است. این پرسشنامه  دارای 7 گویه است.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه انعطاف پذیری روان‌شناختی یا پذیرش عمل (AAQ-II) (بوند و همكاران ،2011)