پرسشنامه انعطاف پذیری روان‌شناختی یا پذیرش عمل (AAQ-II) (بوند و همكاران ،2011)

اين پرسش نامه به وسيله بوند و همكاران (بوند وهمكاران، 2011 ) براي سنجش تجربي/انعطاف ناپذيري روانشناختي طراحی شده است. که بويژه در ارتباط با اجتناب تجربي و تمايل به درگيري در عمل با وجود افكار و احساس‌هاي ناخواسته تدوين شده است. که داراي 7 پرسش می باشد. پرسش هاي اين پرسش نامه تمايل نداشتن به تجربه افكار و احساسات ناخواسته (از احساس‌هايم ميترسم). ناتواني در بودن در زمان حال و حركت در جهت ارزشهاي دروني را مي سنجد. (خاطرات دردناكم، مرا از داشتن يك زندگي رضايتبخش محروم ميكند)

پرسش هاي اين پرسش نامه بر اساس مقدار توافق در يك مقياس ليكرت 7 درجه اي رتبه بندي مي شود. (هرگز=1 ،خيلي بندرت=2 ،بندرت=3 ،گاهي اوقات=4 ،بيشتر اوقات=5 ،تقريباً هميشه=6 ،هميشه=7) نمره هاي بالاتر در اين مقياس نشان دهنده انعطاف پذيري روانشناختي پايين تر و اجتناب تجربي بالاتر است. پايايي آزمون- بازآزمون اين پرسش نامه به وسيله بوند و همكاران (2011) 81/0 و همساني دروني آن 84/0 بدست آمده است.

پرسشنامه انعطاف پذیری روان‌شناختی یا پذیرش عمل (AAQ-II) 

براي آماده سازي پرسش نامه پذيرش و عمل ويرايش 2 به عنوان نخستين گام، نسخه اصلي پرسش نامه با استفاده از روش استاندارد پيش رونده-پس رونده بوده است. که به وسيله دو مترجم مستقل به صورت همزمان از زبان انگليسي به فارسي ترجمه شد. سپس اين نسخه دوباره به وسيله دو مترجم ديگر به زبان انگليسي برگردانده شد. در نهايت، يك نفر به عنوان هماهنگ كننده با كنار هم قرار دادن ترجمه هاي فارسي و انگليسي بدست آمده، ترجمه پرسش نامه 7 پرسشي پذيرش و عمل را تهيه كرد.

 تعریف مفهومی

اجتناب تجربی: اجتناب تجربی از مولفه های مهم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بوده است. که به ارزیابی های منفی افراطی از حس ها، احساسات و افکار خصوصی ناخواسته می پردازد. همچنین به عدم تمایل به تجربه کردن این رویدادها، و تلاش های عملی برای کنترل و فرار از آنها اطلاق می شود. ( کلارک و تیلر، ۲۰۰۹)

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه انعطاف پذیری روان‌شناختی یا پذیرش عمل (AAQ-II) (بوند و همكاران ،2011)