پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (DAS)  در سال ۱۹۷۰ توسط تمپلر طراحی و برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ ساته شده و بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این پرسشنامه یک پرسشنامه خود اجرا متشکل از ۱۵ سوال صحیح – غلط است.

اضطراب واکنشی است دربرابر خطری نامعلوم، درونی، مبهم و منشا آن ناخودآگاه و غیرقابل مهار اسلت و عوامل متعددی ان را ایجاد می کنند. در میان انواع خاصی از اضطراب که براساس منشا آن شناخته و نامگذاری شده اند اضطراب مرگ یکی از مهمترین آنهاست . بلسکی اضطراب مرگ را افکار، ترس ها و هیجانات مرتبط به واقعه پایانی زندگی و فراتر از حالت عادی زندگی می داند .

جونز و همکاران اضطراب مرگ را ترس آگاهانه و ناخودآگاه از مرگ یا مردن می دانند. اضطراب مرگ مفهومی پیچیده است که به سادگی قابل توضیح نیست و به طور کلی شامل مفاهیم ترس از مرگ خود و دیگران است .شامل پیش بینی مرگ خود و ترس از فرایند مرگ و مردن در مورد افراد مهم زندگی است.

پایایی و روایی پرسشنامه اضطراب مرگ

بررسی ای به عمل آمده درباره اعتبار مقیاس اضطراب مرگ، نشان می دهد که این مقیاس از اعتبار قابل قبولی بهره مند است. برای کسب اطلاعات در این زمینه فایل همراه پرسشنامه را از قسمت فرم های آماده دانلود کنید.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر