مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو (TAS-20)

فرم اولیه مقیاس آلکسی تایمیا 26 سوألی بود. که در سال 1985 توسط تیلور، راین و باگبی  ساخته شد، و در سال 1994 توسط باگبی، تیلور و پارکر  تجدید نظر و به فرم 20 سوألی تبدیل شد. باگبی و همکاران (1994) دریافتند که در پژوهش اعتباریابی آنها، 20-TAS واجد سه عامل ساختاری است. که با سازه ی ناگویی عاطفی همخوانی داشت. پژوهش های دیگر نیز از این نتایج حمایت کردند (باک و همکاران، 1996، به نقل از افشاری، 1387). 

نحوه نمره گذاری

مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو دارای 20 سوأل است. نحوه نمره گذاری آن بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت (از نمره 1 برای «کاملا مخالفم» تا 5 برای «کاملا موافق») می باشد. در این مقیاس با جمع نمرات  20 سوال، یک نمره کلی برای مقیاس ناگویی عاطفی بدست می آید. در ضمن سوألات 4 ،10 ،18 و 19 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. حداقل و حداکثر نمره برای این مقیاس به ترتیب 20 و 100 میباشد. در اکثر پژوهش ها، نقطه برش برای نمره کل مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو 60 یا 61 در نظر گرفته می شود. که از یک گروه کوچک بیمار، بدست آمده است. اما برای هر خرده مقیاس به صورت تک تک نقطه برش تعیین نشده است.

خرده مقیاس های مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو

مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو دارای سه خرده مقیاس دشواری در تشخیص احساسات دشواری در توصیف و تفکر عینی احساسات (برون مدار) می باشد. دشواری در تشخیص احساسات: شامل 7 سوأل می باشد که با جمع زدن نمرات سوألات (1 ،3 ،6 ،7 ،9 ،13 ،14 )بدست می آید، دشواری در توصیف احساسات: شامل 5 سوأل می باشد که با جمع زدن نمرات سوألات (2 ،4 ،11 ،12 ،17 ) بدست می آید. تفکر عینی یا برون مدار: شامل 8 سوأل می باشد که با جمع زدن نمرات سوألات (5 ،8 ،10 ،15 ،16 ،18 ،19 ،20 ) بدست می آید.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو (TAS-20)