پرسشنامه فاجعه سازی درد (PCS)

پرسشنامه فاجعه سازی درد دارای 13 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان وضعیت دردناکی در بین مردان می باشد. که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (به هیچ وجه تا همه اوقات)نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد. سالیوان و همکاران بر این باورند که فاجعه آمیز کردن درد یکی از مکانیسم های اصلی برای ایجاد پاسخهای توأم با نگرانی و پاسخهای حمایتی در دیگران است. متغیر فاجعه سازي درد، به عنوان متغیر شناختی–  عاطفی مهم در زمینه تجربه ادراکی درد شناسایی شده است. ضمناً، این متغیربه عنوان یک متغیر منفی فاجعه انگیز شده، از طریق نشخوار ذهنی، بزرگ جلوه کردن و درماندگی نسبت به فرآیندهاي دردناك، باعث ناتوانی در کنترل درد در افراد می شود.

فاجعه سازی درد

همه ما در طول روز ممکن است بارها درد را تجربه کنیم اما شاید از اهمیت و نقش کلیدی آن در بدن  و نقش متخصصین فیزیوتراپی اطلاع زیادی نداشته باشیم. بدن یک انسان از سیستم های مختلفی تشکیل شده است که از مهم ترین این سیستم ها می توان از سیستم های حسی و حرکتی نام برد. سلامت این سیستم ها تضمین کننده سلامت فرد و تعامل صحیح بین فرد و محیط اطراف است. سیستم های حسی انواع مختلفی دارند و وقایعی که در بیرون و داخل بدن اتفاق می افتند را از طریق اعصاب محیطی به دستگاه های عصبی مرکزی ( مغز و نخاع ) ارسال می کنند. 

هر حس توسط گیرنده های مخصوص به خود دریافت می شود. مثل گیرنده های گرمایی، سرمایی وفشار. بین حس های مختلف، حس درد از اهمیت خاصی برخوردار است. بطور کلی درد بصورت یک حس ناخوشایند تعریف می شود که ناشی از وقوع آسیب و یا احتمال وقوع آسیب است. درد یکی از شگفت انگیزترین حواس بدن انسان است.

جنسیت، سن، شغل و موارد بسیاری می توانند بر سطح تحمل و برداشت فرد از درد موثر باشند.در واقع درد برای بدن فرد یک هشدار محسوب می شود و در بسیاری از موارد باعث جلوگیری از آسیب و صدمه بیشتر به بافت می گردد. طبق مطالعات آماری صورت گرفته ، بیش از 70 درصد شکایات درد انسان ناشی از درگیری سیستم عضلانی – اسکلتی است .

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه فاجعه سازی درد (PCS)