پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک

این ابزار یک پرسشنامه خودسنجی است که توسط ریچی و فیتزپاتریک (1990) طراحی شده و میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با 26 گویه که درباره وضعیت ارتباطات خانواده وی هستند در دامنه 5 درجه ای مورد سؤال قرار می دهد.  نمره 4 معادل کاملا موافقم و نمره صفر معادل کاملا مخالفم است. 15گویه اول مربوط به بعد جهت گیری گفت و شنود و 11 گویه بعدی مربوط به جهت گیری همنوایی می باشند.هر آزمودنی دو نمره از این ابزار بدست می آورد.نمره بیشتر در هر مقیاس به این معناست که آزمودنی در خانواده خود به ترتیب جهت گیری گفت و شنود یا همنوایی بیشتری را ادراک می کند.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک