مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند

این پرسشنامه به منظور بررسی و ارزیابی مشکلات و مسائل بیماران روانی که دارای روابط نامتعادل خانوادگی و عدم پیروی از هنجارهای اجتماعی بودند، بوجود آمد و همچنین به ارزیابی مشکلات افرادی که در مقایسه خود با دیگران در وضعتیهای اجتماعی مضطرب می شوند و ممکن است نسبت به ارزیابی دیگران نسبت به خودشان دلواپس شوند، می پردازد(جمس، 1966).

این آزمون دارای دو خرده مقیاس اجتناب اجتماعی(SAD) و ترس از ارزشیابی منفی (FNE) است. دارای 58 ماده می باشد که 28 ماده آن مربوط به اجتناب اجتماعی و 30 ماده مربوط به ترس از ارزیابی منفی است. پیوستار پاسخها بر پایه طیف درست و نادرست رتبه بندی شده و به ترتیب نمره های صفر و یک به هر پاسخ اختصاص یافته است(به نقل از مهرابی زاده هنرمند و همکاران، 1378).

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند