پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان گراس (ERQ)

پرسشنامه ERQ در دو مولفه به اندازه گیری راهبردهای تنظیم هیجان در هر فرد می پردازد، که عبارتند از: ارزیابی مجدد: 6 گویه، سرکوبی: 4 گویه. این پرسشنامه دارای 10 سوال است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت هفت درجه ای از به شدت مخالفم تا به شدت موافقم می باشد.

هرچه فرد نمره بالاتری کسب کند، به منزله ی برخورداری از تنظیم هیجان بالایی است.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان گراس (ERQ)