پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

ساختار و نمره گذاری تست ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

تست ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر متشکل از 42 سوال با طیف لیکرت 5 درجه‌ای (1= هرگز مهم نیست تا 5 = همیشه مهم است) است که فرد باید بر اساس میزان اهمیت هر یک از موارد ارائه شده در سوالات، یکی از این 5 گزینه را انتخاب کند. این تست شش بُعد موفقیت را می‌سنجد. ابعاد دستیابی به مقام و ثروت، روابط خانوادگی، کمک به جامعه و موفقیت شخصی، هر یک دارای 8 سوال و ابعاد موفقیت شغلی و امنیت هر یک دارای 5 سوال هستند.

شش بُعد موفقیت در تست ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

1. دستیابی به مقام و ثروت
2. کمک به جامعه
3. روابط خانوادگی
4. موفقیت شخصی
5. موفقیت شغلی
6. امنیت

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش مدنی و کامکار (۱۳۸۹) به دست آمده است.
مقیاس پرسشنامه بر اساس لیکرت است از هرگز مهم نیست (گزینه ۱) تا همیشه مهم است (گزینه ۵)
                 

این  پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه ابعاد موفقيت پاركر و كازماير