پرسشنامه جو عاطفی خانواده

پرسشنامه جو عاطفی خانواده را آلفرد بي هيل برن (1964؛ به نقل از حقیقی و همکاران، 1381)  به منظور سنجش ميزان مهرورزی در تعاملات پدر و مادر- فرزندی ساختند. این مقياس داراي 8 خرده مقياس شامل: محبت، نوازش، تأييد كردن، تجربه هاي مشترك، هديه دادن، تشويق كردن، اعتماد كردن و احساس امنيت است. كل مقياس شامل شانزده پرسش و هر خرده مقياس در برگيرندة دو پرسش است. پرسش هاي فرد به پيوند عاطفي پدر و فرزند و پرسش هاي زوج به پيوند عاطفي مادر و فرزند اختصاص دارند. براي هر پرسش نيز يك طيف پنجگانة پاسخدهي وجود دارد، نخستين پاسخ نشان دهندة ضعيف ترين و آخرين پاسخ نشان دهندة نيرومندترين رابطة عاطفي است كه از زمان گذشته تا حال بين پدر و مادر و فرزند وجود داشته است. 

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه جو عاطفی خانواده