پرسشنامه مقیاس دشواري هاي تنظیم هیجانی (DERS)

پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان توسط گراتز در سال 2004 ساخته شده است. این پرسشنامه یک مقیاس 36 سوالی است که الگوهای تنظیم هیجان را در قالب شش خرده مقیاس (عدم پذیرش، پاسخهاي هیجانی، اشکال در مشارکت رفتارهاي منتهی به هدف، مشکلات کنترل تکانه، کمبود آگاهی هیجانی، محدودیت در دستیابی به راهکارهاي تنظیم هیجانی، و کمبود صراحت هیجانی) می سنجد، و بیش از هر چیز بر مشکلات در تنظیم هیجان، تاکید دارد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه مقیاس دشواري هاي تنظیم هیجانی (DERS)