پرسشنامه استاندارد مقیاس خود شکوفایی جونز و کرندال

پرسشنامه استاندارد مقیاس خود شکوفایی جونز و کرندال  (۱۹۸۶؛ به نقل از احمدی، ۱۳۹۰) شامل ۱۵ سوال است.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه استاندارد مقیاس خود شکوفایی جونز و کرندال