مقیاس بخشش (گذشت) هارتلند(HFS) Heartland Forgiveness Scale

پرسشنامه بخشش هارتلند در سال 2005 توسط تامپسون، اسنایدر و هافمن به منظور سنجش و اندازه گیری بخشش(عفو و گذشت) ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و سه خرده مقیاس: گذشت از خود، گذشت از دیگران و گذشت از شرایط می باشد.

روایی و پایایی:

این ابزار در ایران توسط افراد زیر به کار گرفته شده است که نشان دهنده روایی محتوایی بالایی آزمون دارد. اکبری. محمد، گل پرور. محسن و کامکار منوچهر(1387)، پرویز عسگری و خدیجه روشنی(2013)، شراره دهقان، بهنام کرد تامینی و علی عرب(2014). همچنین پایایی این پرسشنامه طی مطالعات افراد بالا بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بین 76.0 تا 83.0گزارش شده است. که نشاندهنده پایایی بالای آزمون می باشد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقیاس بخشش (گذشت) هارتلند(HFS) Heartland Forgiveness Scale