پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

داراى ٢١ سوال و هر سوال داراى ۴ گزینه مى ‌باشد که بصورت ابداً، خفیف، متوسط و شدید نمره‌گذارى مى ‌شوند. این پرسشنامه وضعیت اضطرابى افراد را در طى هفته گذشته مورد ارزیابى قرار مى دهد.

در پرسشنامه بک (آزمون اضطراب بک) چهار گزینه هر سوال در یک طیف چهار بخشی از ۰ تا ۳نمره گذاری می شود. هر یک از ماده های آزمون یکی از علایم شایع اضطراب (علایم ذهنی ،بدنی،هراس)را توصیف می کند.نمره کل در دامنه ای از ۰ تا ۶۳ قرار می گیرد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)