پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز(2000)

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی توسط اسمیت و بتز(2000) طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل 22 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. که نشان‌دهنده میزان اعتماد فرد به خودش را در موقعیت‌های اجتماعی است، این پرسشنامه توسط زارع(1393) اعتباریابی شده است.

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه از 22 گویه تشکیل شده است، که میزان اعتماد فرد به خودش را در موقعیت‌های اجتماعی گوناگون در یک طیف پنج درجه‌ای اندازه می‌گیرد. پاسخ به گویه‌ها از یک (اصلاً به خودم اعتماد ندارم) تا پنج (کاملاً به خودم اعتماد دارم) نمره می‌گیرند. اسمیت و بتز (2000) پایایی ابزار را، با اجرا بر روی 354 دانشجوی کارشناسی (90 پسر و 264 دختر) اندازه گرفتند. پایایی به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ)، برابر با 94/0 و به روش بازآزمایی با فاصله سه هفته‌ای 82/0 گزارش نموده‌اند. (86/0 برای پسران و 80/0 برای دختران). 

روایی سازه این ابزار نیز توسط سازندگان آن به روش همگرا و واگرا، از طریق همبستگی با مقیاسهای اعتماد اجتماعی و کمرویی مطلوب گزارش شده است.  طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد، (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

گزينه انتخابي

کاملا موافقم

موافقم

تا اندازه‌اي

مخالفم

کاملا مخالفم

امتياز

5

4

3

2

1

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی