پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ وونگ و همکاران

فرم تجدیدنظر شده نگرش نسبت به مرگ توسط وونگ،پیکر و گیسر در سال ۱۹۹۴ ساخته شده است . این پرسشنامه یک مقیاس ۳۲ سوالی است که ۵ بعد نگرش به مرگ را ارزیابی می کند.این پنج بعد هم نگرش های مثبت (خرده مقیاس های پذیرش) و هم منفی ( خرده مقیاس های ترس و اجتناب) نسبت به مرگ را نشان می دهند. این پرسشنامه برای اولین بار در پژوهش بشرپور و همکاران (۱۳۹۱) به فارسی ترجمه شد و در مرحله بعد نسخه فارسی آن توسط یک کارشناس ارشد زبان ترجمه معکوس شد. مسئله مرگ یکی از موضوعات مورد بحث در همه ادیان الهی به ویژه دین اسلام به شما ر می رود که در آن اعتقاد به معاد و زندگی بعد از مرگ یکی از اصول اساسی دین تلقی می شود. نگرش به مرگ مجموعه پاسخ های شناختی،عاطفی و رفتاری فرد نسبت به حقیقت مرگ است. این نگرش ها می تواند مثبت یا منفی باشد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ وونگ و همکاران