پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است. شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از 16 سال به بالا کاربرد دارد.

این آزمون برای هر دو جنس  زن و مرد قابل اجرا است. از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار است. برای تشخیص ویژگی های شخصیتی آزمون مناسبی است. تنها مشکلی که این پرسشنامه داشته است، تصحیح و نمره گذاری آن بوده است که زمان زیادی را نیاز داشت ولی اکنون با توجه به اینکه تصحیح و نمره گذاری توسط کامپیوتر و تحلیل برنامه SPSS انجام می گیرد، اجرای آن رونق و کاربرد زیادی پیدا کرده است.

ویژگی ممتاز دیگری که این آزمون دارد ، وجود همبستگی های بالایی است که بین مقیاسهای مختلف وجود دارد. یعنی میزان هایی که در این پرسشنامه به کار رفته اند مستقل از یکدیگر نیستند و بین خود همبستگی زیادی دارند ، روی این اصل می توان درموارد ضروری و کمی وقت به نمره گذاری تعداد کمی از مقیاسها اقدام کرد و مقیاسهای دیگر را از روی آنها برآورد نمود . این پرسشنامه هم بصورت فردی و هم گروهی قابل اجرا است . محدودیت زمانی ندارد ولی انتظار می رود بیش از نیم ساعت طول نکشد .
 

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر