پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است. شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از 16 سال به بالا کاربرد دارد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر