پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ)

پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ) ساخته شد و حیدری در سال 1391 در پژوهشی از ان استفاده نمود. پرسشنامه دارای 48 سوال بوده پرسشنامه مذکور یک وسیله خودگزارشی است و برای تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی/ بیرونی)، (میزان پایداری )باثبات/ بی ثبات(، کلیت )عمومی / اختصاصی( و قابلیت کنترل )کنترل پذیر / کنترل ناپذیر( توسط پترسون، سل یگمن، سمل ، بایر ، آبرامسون و متالکسی (1983) ساخته شده است.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ)