پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک

 اين پرسشنامه به منظور  بررسي افكار خودكشي توسط آرون بك ساخته شده و داراي 19 پرسش است. كه هر پرسش از صفر تا دو نمره ميگيرد، لذا نمرات افراد بين صفر تا 38 متغير ميباشد. اين مقياس از روايي و پايايي بالايي جهت بررسي افكار خودكشي برخوردار بوده، و هنجاريابي آن در ايران نيز به عمل آمده است (انيسي و همكاران، 1384). 

هدف اين پرسشنامه آشكار ساختن علائم شدت افسردگي مي باشد، و بر محتواي شناختي افسردگي بيشتر تأكيد مي كند. مواد پرسشنامه شامل غمگيني، بدبيني، احساس شكست خوردگي، نارضايتي، احساس گناهكاري، از خودبيزاري، خودآزار رساني، كنارهگيري، بي تصميمي، تغيير خودپنداشت، دشواري در كار، خستگي پذيري و بي اشتهايي می باشد. 

روایی و پایایی

این مقیاس، درجات مختلف افسردگی را از خفیف تا بسیار شدید تعیین میکند. بک و همکاران با بررسی پژوهشهایی که از این ابزار استفاده کرده بودند، دریافتند که ضریب اعتبار آن با استفاده از شیوه بازآزمایی، برحسب فاصله بین دفعات اجرا و نیز نوع جمعیت مورد آزمون از 78/7 تا 84/7 متغیر بوده است. در مورد روایی پرسشنامه افسردگی بک نیز پژوهش های مختلفی انجام شده است. در داخل کشور نیز پژوهشهای مختلفی انجام گرفته است. که به اندازه گیری ویژگیهای روانسنجی این ابزار پرداخته اند.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک