پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران(2001)

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران (2001) تدوین شده است. این پرسشنامه، پرسشنامه ای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای 36 ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان و کودکان می باشد.

مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه(9) راهبرد ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و سلامت دیگران را ارزیابی می کند. در این پرسشنامه از فرد خواسته می شود تا واکنش خود را در مواجه با تجارب تهدید آمیز و رویدادهای استرس زای زندگی که به تازگی تجربه کرده اند، را بوسیله پاسخ پرسش ها که استراتژی برای کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی می کند مشخص نماید.

روایی و پایایی:

گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این مقیاس ذکر کردند. ضریب آلفا برای خرده مقیاس های این پرسشنامه به وسیله گرانفسکی و همکاران (2002 ) در دامنه0/71 تا 0/81 گزارش شده است. فرم فارسی این مقیاس به وسیله ی سامانی و جوکار (1386) مورد اعتباریابی قرار گرفت. و روایی و پایایی آن تایید شد. پیوسته گر و حیدری (1388) همسو با یافته های فوق ضرایب پایایی بالایی را برای مولفه های مقیاس گزارش کرده اند .

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران(2001)