پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری
مقیاس سنجش مسئولیت پذیری: برای سنجش مسئولیت پذیری از خرده مقیاس سنجش مسئولیت پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (1987) استفاده شده که 42 سوال دارد این پرسشنامه نخستین بار توسط هاریسون گاف در سال (1951) با 648 سوال و 15 مقیاس برای سنجش 15 ویژگی شخصیتی انتشار یافت و سپس در سال (1957) مقیاس های آن به 18 ومجدداً در سال (1987) توسط وی مورد تجدیدنظر قرار گر فت و تعداد سوال های آن به 162 و تعداد خرده مقیاس های آن به 20 خرده مقیاس افزایش یافت. مقیاس سنجش مسئولیت پذیری 42 سئوالی به منظور سنجش ویژگی هایی از قبیل وظیفه شناسی،احساس تعهد، سخت کوشی،جدیت، قابلیت اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات و منطبق بر احساس مسئولیت مورد استفاده قرار می گیرد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری