میانگین میزان پاسخ به نظرسنجی: نرخ پاسخگویی خوب به نظرسنجی چقدر است؟