افزایش شانس موفقیت در طراحی پرسشنامه

هدف طراحی پرسشنامه عبارتست از:

بدست آوردن حداکثر پاسخ های ممکن که قابل استفاده و دقیق هستند. برای حداکثر کردن سرعت پاسخ:

  • برای پرسشنامه خود یک عنوان کوتاه و معنی دار انتخاب کنید.
  • پرسشنامه خود را تا حد ممکن کوتاه و مختصر طراحی کنید.
  • در صورت لزوم برای پاسخ گرفتن، انگیزه هایی ایجاد کنید.
  • خلاق باشید. از رنگها و تصاویر برای جذابیت پرسشنامه استفاده کنید.

منبع: ISLAB: Amirkabir University of Technology