ترتیب سوالات در طراحی پرسشنامه

هنگامیکه لیست سوالاتتان را تهیه می کنید، نیاز است که به ترتیب آنها نیز بیاندیشید. چند قانون کلی عبارتند از:

  • برخی آیتم های مهم را در نیمه اول پرسشنامه قرار دهید. بسیاری از مردم، پرسشنامه را کامل نمی کنند. این تضمین خواهد کرد که شما بیشتر اطلاعات مهم را از این دسته مخاطبان خواهید گرفت.
  • با سوالات ناراحت کننده شروع نکنید. مخاطبان ممکن است همان ابتدای کار منصرف شوند.
  • با سوالات آسان شروع کنید. این مخاطبان را تشویق می کند که با پرسشنامه پیش روند.
  • از کل به جز بروید.
  • از سوالات واقعی به انتزاعی بروید.
  • از سوالات بسته به سوالات باز بروید.
  • اطلاعات فردی و شخصی را به انتها منتقل کنید.

منبع: ISLAB: Amirkabir University of Technology