انواع پاسخ دهندگان Optimizers vs. satisficers

  • زمان مطالعه: ۳دقیقه

دو نوع پاسخ دهنده براي سوالات شما وجود دارد:

پاسخ دهندگاني که پاسخهاي "بهينه" به سوالات شما مي‌دهند  (Optimizers) و پاسخ دهندگاني که "رضايت حداقلي" را فراهم مي‌کنند (satisficers).

نوع اول را مي‌توان در گروه "پاسخ دهندگان خوب" دسته‌بندي کرد. آنها زمان کافي اختصاص مي‌دهند تا سوالات را به دقت بخوانند و بهترين پاسخ را به آنها بدهند.

نوع دوم پاسخ دهندگان "عالي نيستند". آنها کمترين تلاش را براي پاسخ دادن به سوالات مي‌کنند و پاسخهايشان با حدس و گمان همراه است و کمتر دقت را چاشني کار خود مي‌کنند. ضمن اينکه اين دسته از پاسخ دهندگان تفکر عميقي در مورد سوالات انجام نمي‌دهند.

در مطالب بعدي در مورد نحوه تشويق کاربران براي ارائه پاسخهاي دقيق، مطالبي ارائه خواهيم کرد.