مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو (TAS-20)

فرم اولیه مقیاس آلکسی تایمیا 26 سوألی بود که در سال 1985 توسط تیلور، راین و باگبی  ساخته شد و در سال 1994 توسط باگبی، تیلور و پارکر  تجدید نظر و به فرم 20 سوألی تبدیل شد. باگبی و همکاران (1994) دریافتند که در پژوهش اعتباریابی آنها، 20-TAS واجد سه عامل ساختاری است که با سازه¬ی ناگویی عاطفی همخوانی داشت. پژوهش¬های دیگر نیز از این نتایج حمایت کردند (باک  و همکاران، 1996، به نقل از افشاری، 1387). 

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو (TAS-20)