نوشته‌ها

تفسیر نتایج پرسشنامه تشخیص رفتار کارآفرینانه

پرسشنامه تشخیص رفتار کارآفرینانه دارای 15 سوال است . این پرسشنامه به وسیله «کورنوال و پرلمن» برای سنجش ساختار کارآفرینانه مورد استفاده قرار می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توان میزان کارآفرینانه بودن ساختار سازمانی را مورد ارزیابی قرار داد

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

خیلی زیاد 5 امتیاز، زیاد 4 امتیاز، متوسط 3 امتیاز، کم 2 امتیاز و خیلی کم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

کسب امتیاز بالاتر بیانگر این واقعیت است که سازمان دارای ساختار کارآفرینانه است.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه تمایل به مخاطره و ریسک

پرسشنامه تمایل به مخاطره و ریسک به وسیله «موسسه توسعه کارآفرینی هند» طراحی شده است و هدف آن سنجش میزان تمایل به مخاطره و ریسک است. این پرسشنامه دارای 11 سوال است  و پاسخهای آن به صورت دو گزینه‌ای (بلی، خیر) می‌باشد.

نحوه امتیازدهی:

برای پاسخهای «بلی» سوالات 1، 4، 5، 6، 8، 9 و 11 و برای پاسخهای «خیر» سوالات 2، 3، 7، 10 و 12 هر کدام یک امتیاز اختصاص دهید. امتیاز 7 و بالاتر، بیانگر تمایل به ریسک و مخاطره بیشتر در شماست.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه شخصیت کارآفرین

پرسشنامه شخصیت کارآفرین دارای 28 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی ویژگی‌های شخصیت کارآفرین است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

امتیاز 100 تا 140 نشان می‌دهد که فرد از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار می‌باشد

امتیاز 60 تا 100 نشان می‌دهد که فرد تا حدودی از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار است

امتیاز زیر 60 نشان می‌دهد که فرد از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار نمی‌باشد

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه بررسی کارآفرینی

پرسشنامه بررسی کارآفرینی دارای 22 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی میزان توانایی افراد در کارآفرینی است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

امتیاز بین 90 تا 110 نشان دهنده توانایی عالی در کارآفرینی است

امتیاز بین 82 تا 89 نشان دهنده فرصت خوب برای کسب موفقیت می‌باشد

امتیاز بین 74 تا 81 نشان می‌دهد که شما از توانایی کارآفرینی برخوردارید،‌اما این توانایی نسبتا با ریسک همراه می‌باشد

امتیاز 73 و پایین‌تر نشان دهنده توانایی ضعیف شما در کارآفرینی می‌باشد

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]