نوشته‌ها

تفسیر نتایج پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی دارای 25 سوال است و هدف آن بررسی ابعاد پنج گانه هوش عاطفی است. پنج بعد هوش عاطفی عبارتند از: خودآگاهی، مدیریت بر عواطف (خودتنظیمی)، انگیزش، همدردی و مهارت اجتماعی. پاسخهای سوالات بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت است که از “کاملا مخالفم” تا “کاملا موافقم” دسته‌بندی شده‌اند.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

امتیاز شما برای “خودآگاهی” حاصل جمع امتیاز سوالات 1، 6، 11، 16، 21 می‌باشد

امتیاز شما برای “مدیریت بر عواطف (خود تنظیمی)” جمع امتیاز سوالات 2، 7، 12، 17، 22 می‌باشد

امتیاز شما برای “انگیزش” جمع امتیاز سوالات 3، 8، 13، 18، 23 می‌باشد

امتیاز شما برای “همدردی” حاصل جمع امتیاز سوالات 4، 9، 14، 19، 24 می‌باشد

امتیاز شما برای “مهارت اجتماعی” حاصل جمع امتیاز سوالات 5، 10، 15،‌20، 25 می‌باشد

اگر امتیاز کلی شما 100 یا بیشتر شود، شما دارای هوش عاطفی بالایی هستید

امتیاز بین 50 و 100 بدین معنی است که شما دارای ظرفیت خوبی از هوش عاطفی هستید و می‌توانید قابلیت مدیریتی خود را توسعه دهید

امتیاز زیر 50 نشان می‌دهد که شما در زیر میانگین هوش عاطفی هستید

برای هر کدام از 5 بعد هوش عاطفی، یعنی خودآگاهی،‌ مدیریت بر عواطف، انگیزه، همدردی و مهارت اجتماعی، امتیاز بالای 20 مناسب می‌باشد و امتیاز زیر 10 کم است.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]