نوشته‌ها

تفسیر نتایج پرسشنامه بازاریابی

پرسشنامه بازاریابی دارای 36 سوال است که به بررسی میزان توجه به واحد بازاریابی و فعالیتهای انجام شده در این واحد می‌پردازد.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

خیلی زیاد 5 امتیاز، زیاد 4 امتیاز، متوسط 3 امتیاز، کم 2 امتیاز و خیلی کم 1 امتیاز

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید

– گرایش بازاریابی: موارد 1 تا 7

– ویژگی‌های کارکنان واحد بازاریابی: موارد 8 تا 11

– استراتژی‌های شرکت: موارد 12 تا 14

– پیش بینی: موارد 15 تا 19

– عملکرد: موارد 20 و 21

– سیاست قیمت گذاری: موارد 22 و 23

– کوچک سازی: موارد 24 تا 28

– بودجه بندی: موارد 29 تا 31

– بازاریابی رابطه‌‌ای: موارد 32 تا 36

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید:

– امتیاز بین 125 تا 180 نشان می‌دهد که سازمان به واحد بازاریابی، فعالیتهای انجام شده در این واحد و سیاست‌های بازاریابی توجه زیادی می‌کند Windows 8.1 Enterprise Key Code

– امتیاز بین 65 تا 125 نشان می‌دهد که سازمان  Windows 7 Home Premium Key Codeتا حدودی به واحد بازاریابی، فعالیتهای انجام شده در این واحد و سیاست‌های بازاریابی توجه می‌کند

– امتیاز زیر 65 نشان می‌دهد که سازمان به واحد بازاریابی، فعالیتهای انجام شده در این واحد و سیاست‌های بازاریابی توجه زیادی نمی‌کند

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه گرایش به بازار

پرسشنامه گرایش به بازار دارای 36 سوال است که هدف آن بررسی گرایش به بازار در سازمان است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

خیلی زیاد 5 امتیاز، زیاد 4 امتیاز، متوسط 3 امتیاز، کم 2 امتیاز و خیلی کم 1 امتیاز

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:

–    تحلیل مشتری نهایی: موارد 1 تا 6؛
–    تحلیل توزیع کننده: موارد 7 تا 11؛
–    تحلیل رقباء: موارد 12 تا 15؛
–    تحلیل محیط: مورد 16؛
–    هماهنگی بین وظیفه ای: موارد 17 تا 21؛
–    اقدامات استراتژیک در زمینه مشتری نهایی: موارد 22 تا 27؛
–    اقدامات استراتژیک در زمینه توزیع کنندگان: موارد 28 تا 32؛
–    اقدامات استراتژیک در زمینه رقباء: موارد 33 و 34؛
–    اقدامات استراتژیک در زمینه محیط کلان: موارد 35 و 36.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید.
–    امتیاز 125 تا 180  نشان می دهد که سازمان به بازار توجه می‌کند و اقدامات مناسبی را برای حفظ سهم خود در بازار انجام می دهد.
–    امتیاز 65 تا 125 نشان می دهد که سازمان تا حدودی به بازار توجه می‌کند و در راستای حفظ سهم خود در بازار فعالیت می‌کند.
–    امتیاز زیر 65 نشان می دهد که سازمان توجه زیادی به بازار و حفظ سهم خود در بازار ندارند.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]