نوشته‌ها

va

اعتبار اندازه گیری (روایی) ابزار اندازه گیری

مفهوم اعتبار یا روایی (Validity) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.

برای مثال یک آزمون ریاضی ممکن است برای سنجش توانایی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی از اعتبار لازم برخوردار باشد اما برای سنجش توانایی ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی فاقد اعتبار باشد. روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که در این جا به اختصار در مورد هر یک توضیح داده خواهد شد؛

الف) اعتبار محتوا: اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود. به عنوان مثال برای یک آزمون پیشرفت تحصیلی باید اعتبار محتوای آن را مورد نظر قرار داد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف وپژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار (مانند طراحی پرسشنامه) چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد.

ب) اعتبار ملاکی: اعتبار ملاکی عبارتست از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت های خاص. برای این منظور عملکرد هر فرد در آزمون با یک ملاک مقایسه می‌شود. به عبارت دیگر اعتبار ملاکی یک ابزار اندازه گیری عبارتست از همبستگی بین نمرات آزمون و نمره ملاک. اعتبار ملاکی بر دو نوع است:

1- اعتبار پیش بین    ،    2- اعتبار همزمان

1-اعتبار پیش بین: در اندازه گیری های روانی- تربیتی، اعتبار پیش بین عبارتست از بررسی رابطه نمره های آزمونی که برخی ویژگی ها را می سنجد و آن چه ادعای پیش بینی آن را دارد. اعتبار پیش بین می‌تواند به وسیله رابطه عملکرد در یک آزمون با آزمون ملاک رفتاری به دست آید. به عبارت دیگر ضریب همبستگی نمره های حاصل از اجرای آزمون با نمره های متغیر ملاک، نمایانگر اعتبار پیش بین است.

2- اعتبار همزمان: اعتبار همزمان در مواردی به کار می‌رود که داده های حاصله از دو اندازه گیری در یک زمان در دسترس باشد. در این گونه موارد عملکرد در یک آزمون به عملکرد در آزمون دیگر مرتبط می‌گردد. این فرایند اعتبار همزمان نامیده می‌شود. اعتبار همزمان در مواردی محاسبه می‌شود که هدف جانشین کردن یک ابزار اندازه گیری به جای ابزار دیگری باشد. این امر بیشتر به علت ملاحظات مربوط به سهولت اجرای آزمون یا جانشین کردن یک آزمون کوتاهتر به جای یک آزمون طویل تر است. در این مورد نیز ضریب همبستگی بین نمره های حاصل از اجرای آزمون با نمره های بدست آمده از اجرای آزمون دیگر یا اندازه های حاصل از اندازه گیری دیگری که همزمان به عمل آمده است به عنوان میزان اعتبار اندازه گیری به کار می‌رود.

ج) اعتبار سازه: اعتبار سازه  یک ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه ای را که مبنای  نظری دارد می سنجد. در بررسی اعتبار سازه باید به تدوین فرضیه هایی درباره مفاهیم اندازه گیری شده، آزمودن این فرضیه ها و محاسبه همبستگی نتایج با اندازه گیری اولیه پرداخت. اگر ضریب همبستگی حاصله بالا باشد اعتبار سازه افزایش می‌یابد ولی اگر همبستگی معنی دار نباشد علت را می‌توان به عوامل زیر نسبت داد:

1- جمع آوری داده ها با اشکال همراه بوده است.

2- پیش بینی و فرضیه ها غلط بوده است.

3- ابزار، خصیصه مورد نظر را اندازه گیری نمی‌کند.

اگر چه فرایند برقراری اعتبار سازه امر بی انتهایی است ولی محقق یا سازنده آزمون می‌تواند اعتبار سازه یک آزمون را در موقعیت های خاص نشان دهد.

از جمله شیوه هایی که برای تعیین اعتبار سازه به کار می‌رود موارد زیر است:

1- تفاوت های گروهی: اگر نظریه ای تفاوتی را بین گروهها (یا هیچ تفاوتی را) در نمرات آزمون پیش بینی کند، آزمونی که این تفاوت را نشان دهد (یا ندهد) دارای اعتبار سازه است. برای مثال پیش بینی می‌شود که کودکان و بزرگسالان در بلوغ اجتماعی با هم تفاوت دارند. بنابراین اگر آزمونی که برای اندازه گیری خصیصه بلوغ اجتماعی ساخته شده باشد، تفاوت معنی داری را بین کودکان و بزرگسالان نشان دهد دارای اعتبار سازه است.

2- تغییرات: چنانچه  نظریه ای پیش بینی کند که خصیصه مورد اندازه گیری تحت تاثیر زمان یا مداخله آزمایشی قرار می گیرد، اگر نمرات آزمون این تاثیر را نشان دهد داراری اعتبار سازه است.  برای مثال اگر آزمونی مهارت های کلامی را می سنجد باید با افزایش سن آزمودنی ها نمرات افزایش یابد، یا اگر مداخله اجتماعی برای پرورش این مهارت ها صورت گرفته باشد نمرات پیش آزمون و پس آزمون باید تغییرات معنی داری را نشان دهد.

3- اعتبار همگرا و واگرا (تشخیصی): هر گاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیری شوند همبستگی بین این اندازه گیری ها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم می آورد. اگر همبستگی بین نمرات آزمون هایی که خصیصه واحدی را اندازه گیری می‌کند بالا باشد، آزمون ها دارای اعتبار همگرا می‌باشد. چنانچه همبستگی بین آزمون هایی که خصیصه های متفاوتی را اندازه گیری می‌کند پایین باشد، آزمون ها دارای اعبتار تشخیصی یا واگرا است.

د) اعتبار عاملی: اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست می‌آید. یک عامل، یک متغیر فرضی (سازه) است که نمرات مشاهده شده را در یک یا چند متغیر تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر گاه تحلیل عاملی روی یک ماتریس همبستگی صورت گیرد آزمون هایی که تحت تاثیر عوامل خاصی قرار گرفته دارای بار عاملی بالا در آن عامل است.

منبع: کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری، تالیف دکتر زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی. 1376، موسسه نشر آگه، تهران.

sign_up_256

نکات لازم در تهیه و تنظیم پرسشنامه

برای جلب همکاری با پاسخگویان و نتیجه گیری بهتر لازم است تا نکاتی را در تهیه پرسشنامه رعایت کنیم:

1.  در نظم و ترتیب سوالات باید دقت کرد و تا آنجا که میسر باشد سوالات ساده تر را در آغاز پرسشنامه آورد تا رغبت بیشتری در پاسخگو ایجاد گردد. همچنین برای حسن ختام، خوب است چند سوال ساده نیز در بخش پایانی گنجانده شود.

2. در پرسشهای آغازین خوب است تا علاوه بر سادگی مسئله جذابیت سوالات نیز مدنظر قرار گیرد تا از نظر روانی آمادگی فرد جهت همکاری و پاسخگویی بیشتر شود. می توان تعدادی سوال ساده و بی ربط را بین پرسشها قرار داد تا بر اثر تنوع ذهن پاسخگو از مطالب قبلی منحرف شده و آمادگی بیشتری برای ادامه پاسخگویی پیدا نماید.

3. به رابطه منطقی سوالات باید توجه نمود و به ویژه تقدم و تاخر سوالات مشروط را رعایت کرد. مثلا برای پرسش در مورد تعداد فرزندان باید اول از پاسخگو سوال شود که آیا ازوداج کرده یا خیر و بعد در مورد فرزندان سوال نمود.

4.  به فرهنگ جامعه پاسخگو باید توجه کرد و از طرح سوالات ویا عباراتی که عواطف پاسخگو را جریحه دار کند احتراز نمود.

5. سوال باید هر چه دقیقتر و روشنتر باشد تا پاسخ روشن و مشخص به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال اگر از یک نفر سوال شود که در چه مقطعی تحصیل می کند پاسخ کوتاه مشخص می تواند ارائه نماید ولی اگر از او سوال شود شرایط تحصیلی او چیست ممکن است بر اساس استنباطی که از این پرسش دارد پاسخهای متفاوتی بدهد.

6.  با در نظر گرفتن شرایط پاسخگویان بایستی از یک سو حجم و موضوع پرسشنامه را متناسب با حوصله و ظرافت آنان تنظیم کرد و از سوی دیگر از بکار بردن لغات و مفاهیم پیچیده اجتناب نمود تا پاسخگویان با رغبت و توجه بیشتری به سوالات پاسخ دهند

7.  برای اطمینان از کارایی پرسشنامه و اینکه پرسشها می تواند متغیرهای مورد نظر پژوهشگر را به درستی سنجش نمایند بهتر است پرسشنامه ابتدا در بین تعدادی محدود توزیع و چنانچه کمبودها و نقایصی مشاهده شد نسبت به رفع آن اقدام و سپس به میزان موزد نیاز تکثیر و توزیع نمود

8.  ار ذکر سوالاتی که به طور بدیهی افراد جواب آری یا نه می دهند باید اجتناب شود.به عنوان نمونه اگر از افراد سوال شود آیا دروغ گفته اند یا نه همه ممکن است جواب منفی دهند ویا در پاسخ به این پرسش که آیا فردی منطقی هستید یا خیر جملگی ممکن است پاسخ مثبت دهند.

منبع: مبانی روش تحقیق: تدارک مقاله های تحقیقی و پایان نامه های دانشجویی/ دکتر علیرضا مهاجری

porseshnameonline

مراحل انجام یک پیمایش الکترونیکی

برای انجام یک پیمایش الکترونیکی مراحل مختلفی را باید طی کرد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. انتخاب: مراحل آغازین انجام پیمایش الکترونیکی تفاوتی با پیمایش سنتی ندارد و مولف می‌بایست در مورد جامعه مورد مطالعه خود تصمیم بگیرد و سؤالهایی را که قصد دارد در پرسشنامه بگنجاند مشخص کند و یا به عبارت دیگر محتوای پرسشنامه را تهیه کند. در اینجا مسئله نمونه‌گیری مطرح است که اگر جامعه پژوهش جامعه نامشخصی باشد پژوهشگر باید تمهیدات لازم را برای دستیابی به یک نمونه نسبتا قابل قبول بیندیشد.

2. طراحی: پس از انجام مقدمات فوق، نوبت به طراحی پرسشنامه الکترونیکی می‌رسد. تصمیم در مورد اینکه چه نوع پرسشنامه‌ای مناسب پژوهش است (وب یا پست الکترونیکی) باید با توجه به محدودیت‌های مالی، زمانی و فنی پژوهش و نیز ویژگیهای جامعه پژوهش اتخاذ شود.

3. سنجش کارآیی: پس از طراحی پرسشنامه، باید آنرا آزمود. در اینجا منظور از آزمون، سنجش کارآیی است که هدف آن از آزمون روایی و صحت پرسشنامه متفاوت است هر چند که می‌توان هر دو را در یک مرحله و با هم انجام داد. در آزمون صحت و روایی، هدف آن است که به مشکلات و ابهامهای احتمالی موجود در عبارتبندی سؤالها و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی برد. اما در آزمون کارآیی هدف اصلی آن ویژگیهای فنی پرسشنامه است تا اطمینان حاصل شود که پاسخ دهندگان از لحاظ فنی برای پاسخگویی به پرسشنامه الکترونیکی با مشکلی رو به رو نخواهند شد. مشکلات فنی می‌توانند شامل اشکال در ارسال پاسخها،‌ رویت پرسشنامه در صفحه رایانه، بارگذاری صفحه وب و غیره رخ دهد. در مورد پرسشنامه‌های مبتنی بر پست الکترونیکی به عنوان مثال باید اطمینان حاصل کرد که نظم چارچوب نامه ارسالی و پرسشنامه مندرج پس از ارسال تغییر نخواهد کرد. در مورد پرسشنامه‌های مبتنی بر وب بهتر است پژوهشگر صفحه وب پرسشنامه را با استفاده از مرورگرهای وب مختلف و صفحات نمایش رایانه با وضوح متفاوت بیازماید تا اطمینان حاصل کند که پاسخ دهندگان با مشکلی برای خواندن پرسشنامه مواجه نخواهند شد. این نکات در مورد پرسشنامه‌هایی که به زبان فارسی طراحی می‌شوند اهمیت بیشتری دارد. از آنجا که هنوز استاندارد واحدی برای استفاده از فونتهای فارسی در رایانه‌ها وجود ندارد، احتمال ناخوانا بودن یک متن فارسی نوشته شده با یک عامل در سیستم عامل دیگر کم نیست.

4. توزیع: مرحله بعد توزیع پرسشنامه و یا به عبارت دیگر آگاه ساختن پاسخ دهندگان از پیمایش و دعوت آنها برای پاسخ دادن به سوالهاست. مطلع ساختن پاسخ دهندگان بسته به نوع پرسشنامه (وب یا پست الکترونیکی) و جامعه پژوهش متفاوت است. به عنوان مثال می‌توان به این شیوه‌ها اشاره کرد: ارسال نامه الکترونیکی به تک‌تک افراد، ارسال نامه الکترونیکی به یک گروه خبری، قرار دادن پیوند صفحه وب پرسشنامه روی وب‌سایتهای مرتبط، استفاده از پنجره‌های پاپ آپ، توزیع بروشور و غیره. ارسال نامه یادآوری در مواردی که از نامه الکترونیکی برای دعوت از مشارکت‌کنندگان استفاده شده و زمان بندی ارسال نامه نیز از موارد مهمی است که باید به آن توجه داشت

5. داده‌پردازی: تحلیل داده‌ها آخرین مرحله انجام پیمایش است که یکی از نقاط قوت پیمایشهای الکترونیکی است. از آنجا که پاسخها در پیمایشهای الکترونیکی به صورت الکترونیکی گردآوری می‌شوند لذا انتقال آنها به نرم افزار تحلیل آماری و صفحات گسترده نظیر اکسل و اس پی اس اس به سادگی انجام می‌شود و مستلزم صرف ساعتها برای ورود دستی داده‌ها به رایانه نیست. همچنین خطای انسانی ناشی از ورود داده‌های فراوان که از مشکلات گریبانگیر روش سنتی است در پیمایش الکترونیکی به حداقل می‌رسد. در تحلیل داده‌ها به برخی نکات باید توجه داشت از جمله حذف پاسخهای تکراری.

منبع: ISI web of knowledge

ده روش ساده برای افزایش تعداد پاسخها در پرسشنامه آنلاین

1. مخاطبان واقعی را مورد خطاب قرار دهید: راههای مختلفی برای پیدا کردن مخاطبان پیدا کنید. علاوه بر ایمیل کردن پرسشنامه به دوستانتان (که ایمیل آنها در لیست ایمیلهای شما ذخیره شده است) می‌توانید پرسشنامه خود را به گروههای خبری و گروههای وب ارسال کنید. شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک، گوگل پلاس، توییتر و… نیز می‌تواند تعداد پاسخ دهندگان را به صورت صعودی بالا ببرد. اگر پرسشنامه خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنید بهتر است از دوستان خود بخواهید بعد از پر کردن پرسشنامه لینک آن را به اشتراک بگذارند تا به نتایج بیشتری دست پیدا کنید.

2. دعوتنامه ارسالی به مخاطبان را شخصی کنید: ایمیلهایی که با نام به اشخاص ارسال می‌شوند تاثیر بیشتری بر مخاطب دارند. بنابراین به جای استفاده از واژه‌هایی مانند پاسخگوی محترم می‌توانید از اسم شخص استفاده کنید. (به نظر می‌رسد این روش در مورد گروههای خبری و شبکه‌های اجتماعی خیلی عملی نباشد)

3. متن دعوتنامه کوتاه باشد. سعی کنید تا جایی که برایتان مقدور است متن دعوت به پرکردن پرسشنامه را کوتاه در نظر بگیرید. سعی کنید موارد زیر حتما در نامه‌تان گنجانده شود:

الف) خود را معرفی کنید و هدف از مطالعه‌تان را در چند واژه بیان کنید

ب) مزایای این پژوهش برای شما و سایر افراد چه می‌باشد؟

ج) مدت زمان لازم برای پر کردن پرسشنامه را اعلام کنید: اگر پرسشنامه شما کوتاه است در متن نامه روی این موضوع تاکید کنید. در غیر اینصورت سعی کنید صادقانه به مخاطب خود اعلام کنید که چه مدت زمانی برای پر کردن پرسشنامه نیاز است.

4. صفحه اول پرسشنامه‌تان را ساده طراحی کنید. اجازه دهید مخاطبان پاسخ دادن را شروع کنند. زمانی که کاربران تصمیم به پر کردن پرسشنامه بگیرند، شروع به این امر خواهند کرد. مطالعات نشان داده است معمولا کاربران علاقه‌ای به خواندن دستورالعمل‌های طولانی ندارند.

5. در حفظ حریم شخصی کاربران صادقانه عمل کنید. صفحه اول پرسشنامه جایی است که اطلاعاتی در مورد چگونگی حفظ و نگهداری پاسخها داده می‌شود. کاربران زمانی به ابراز عقیده در اینترنت می‌پردازند که بدانند پاسخهای آنها به چه شکلی نگهداری و استفاده می‌شود.

6. ایمیل یادآوری ارسال کنید: برخی افراد بلافاصله بعد از دریافت ایمیل اقدام به پر کردن پرسشنامه شما می‌کنند. اما برای برخی دیگر بهتر است ایمیل یادآوری ارسال کنید. به این نکته توجه کنید که ارسال بیش از دو ایمیل یادآوری می‌تواند برای مخاطب آزار دهنده باشد.

7. سعی کنید مشوق‌هایی برای مخاطبان خود در نظر بگیرید. مانند استفاده از هدایا، قرعه‌کشی و… مطالعات نشان داده است مشوق‌ها نباید به اندازه‌ای باشد که پاسخ ها را به طور غیرطبیعی بیشتر کند. در نظر گرفتن مشوق برای پرسشنامه‌های طولانی بیشتر احساس می‌شود. برای اطلاع بیشتر از نحوه انجام این کار با ما تماس بگیرید.

8. برخی افراد صرفا برای ابراز عقیده پرسشنامه شما را پر می‌کنند. تعداد زیادی از کاربران بدون چشم داشتی اقدام به پر کردن پرسشنامه شما می‌کنند. سعی کنید اگر ابزارهای تشویقی در نظر می‌گیرید به صورت اختیاری باشد. بدین معنی که کاربر علاقه خود را به دریافت جایزه شما ابراز کند. بهتر است گزینه‌ای به پرسشنامه خود اضافه کنید که اگر مایل به شرکت در قرعه‌کشی هستید ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

9. از تصاویر و قابلیتهای گرافیکی اینترنت استفاده کنید. هرچند در برخی پرسشنامه‌ها استفاده از تصاویر جلوه خوبی به پرسشنامه شما نمی‌دهد اما در اکثر موارد می‌توانید با استفاده از تصاویر مرتبط، پرسشنامه خود را زیباتر کنید ویا با استفاده از تصاویر اطلاعات تکمیلی در اختیار کاربران خود قرار دهید.

10. کاربران خود را از نتیجه تحقیق مطلع سازید: افرادی که پرسشنامه شما را پر می‌کنند احتمالا کنجکاو خواهند بود که از نتایج تحقیق شما مطلع شوند. می‌توانید آدرس سایتی که نتایج را در آن منتشر خواهید کرد اعلام کنید و یا نتایج را به ایمیل کاربران ارسال کنید.

تفسیر نتایج پرسشنامه بازاریابی

پرسشنامه بازاریابی دارای 36 سوال است که به بررسی میزان توجه به واحد بازاریابی و فعالیتهای انجام شده در این واحد می‌پردازد.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

خیلی زیاد 5 امتیاز، زیاد 4 امتیاز، متوسط 3 امتیاز، کم 2 امتیاز و خیلی کم 1 امتیاز

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید

– گرایش بازاریابی: موارد 1 تا 7

– ویژگی‌های کارکنان واحد بازاریابی: موارد 8 تا 11

– استراتژی‌های شرکت: موارد 12 تا 14

– پیش بینی: موارد 15 تا 19

– عملکرد: موارد 20 و 21

– سیاست قیمت گذاری: موارد 22 و 23

– کوچک سازی: موارد 24 تا 28

– بودجه بندی: موارد 29 تا 31

– بازاریابی رابطه‌‌ای: موارد 32 تا 36

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید:

– امتیاز بین 125 تا 180 نشان می‌دهد که سازمان به واحد بازاریابی، فعالیتهای انجام شده در این واحد و سیاست‌های بازاریابی توجه زیادی می‌کند Windows 8.1 Enterprise Key Code

– امتیاز بین 65 تا 125 نشان می‌دهد که سازمان  Windows 7 Home Premium Key Codeتا حدودی به واحد بازاریابی، فعالیتهای انجام شده در این واحد و سیاست‌های بازاریابی توجه می‌کند

– امتیاز زیر 65 نشان می‌دهد که سازمان به واحد بازاریابی، فعالیتهای انجام شده در این واحد و سیاست‌های بازاریابی توجه زیادی نمی‌کند

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه گرایش به بازار

پرسشنامه گرایش به بازار دارای 36 سوال است که هدف آن بررسی گرایش به بازار در سازمان است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

خیلی زیاد 5 امتیاز، زیاد 4 امتیاز، متوسط 3 امتیاز، کم 2 امتیاز و خیلی کم 1 امتیاز

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:

–    تحلیل مشتری نهایی: موارد 1 تا 6؛
–    تحلیل توزیع کننده: موارد 7 تا 11؛
–    تحلیل رقباء: موارد 12 تا 15؛
–    تحلیل محیط: مورد 16؛
–    هماهنگی بین وظیفه ای: موارد 17 تا 21؛
–    اقدامات استراتژیک در زمینه مشتری نهایی: موارد 22 تا 27؛
–    اقدامات استراتژیک در زمینه توزیع کنندگان: موارد 28 تا 32؛
–    اقدامات استراتژیک در زمینه رقباء: موارد 33 و 34؛
–    اقدامات استراتژیک در زمینه محیط کلان: موارد 35 و 36.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید.
–    امتیاز 125 تا 180  نشان می دهد که سازمان به بازار توجه می‌کند و اقدامات مناسبی را برای حفظ سهم خود در بازار انجام می دهد.
–    امتیاز 65 تا 125 نشان می دهد که سازمان تا حدودی به بازار توجه می‌کند و در راستای حفظ سهم خود در بازار فعالیت می‌کند.
–    امتیاز زیر 65 نشان می دهد که سازمان توجه زیادی به بازار و حفظ سهم خود در بازار ندارند.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه تشخیص رفتار کارآفرینانه

پرسشنامه تشخیص رفتار کارآفرینانه دارای 15 سوال است . این پرسشنامه به وسیله «کورنوال و پرلمن» برای سنجش ساختار کارآفرینانه مورد استفاده قرار می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توان میزان کارآفرینانه بودن ساختار سازمانی را مورد ارزیابی قرار داد

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

خیلی زیاد 5 امتیاز، زیاد 4 امتیاز، متوسط 3 امتیاز، کم 2 امتیاز و خیلی کم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

کسب امتیاز بالاتر بیانگر این واقعیت است که سازمان دارای ساختار کارآفرینانه است.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه تمایل به مخاطره و ریسک

پرسشنامه تمایل به مخاطره و ریسک به وسیله «موسسه توسعه کارآفرینی هند» طراحی شده است و هدف آن سنجش میزان تمایل به مخاطره و ریسک است. این پرسشنامه دارای 11 سوال است  و پاسخهای آن به صورت دو گزینه‌ای (بلی، خیر) می‌باشد.

نحوه امتیازدهی:

برای پاسخهای «بلی» سوالات 1، 4، 5، 6، 8، 9 و 11 و برای پاسخهای «خیر» سوالات 2، 3، 7، 10 و 12 هر کدام یک امتیاز اختصاص دهید. امتیاز 7 و بالاتر، بیانگر تمایل به ریسک و مخاطره بیشتر در شماست.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه شخصیت کارآفرین

پرسشنامه شخصیت کارآفرین دارای 28 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی ویژگی‌های شخصیت کارآفرین است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

امتیاز 100 تا 140 نشان می‌دهد که فرد از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار می‌باشد

امتیاز 60 تا 100 نشان می‌دهد که فرد تا حدودی از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار است

امتیاز زیر 60 نشان می‌دهد که فرد از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار نمی‌باشد

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه بررسی کارآفرینی

پرسشنامه بررسی کارآفرینی دارای 22 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی میزان توانایی افراد در کارآفرینی است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

امتیاز بین 90 تا 110 نشان دهنده توانایی عالی در کارآفرینی است

امتیاز بین 82 تا 89 نشان دهنده فرصت خوب برای کسب موفقیت می‌باشد

امتیاز بین 74 تا 81 نشان می‌دهد که شما از توانایی کارآفرینی برخوردارید،‌اما این توانایی نسبتا با ریسک همراه می‌باشد

امتیاز 73 و پایین‌تر نشان دهنده توانایی ضعیف شما در کارآفرینی می‌باشد

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]