از چه کسانی باید بپرسید؟

ممکن است بررسی افرادی که می توانند یک پاسخ مفید به پرسشنامه شما بدهند عملی نباشد. در چنین مواردی، نیاز خواهید داشت که یک نمونه از جمعیت خود را برای بررسی انتخاب کنید.

جمعیت- همه اعضای گروهی که شما به آن علاقه مندید.

نمونه- زیر مجموعه ای از جمعیت انتخاب شده برای دریافت پرسشنامه.

مخاطبان- زیر مجموعه ای از نمونه که پرسشنامه را کامل کرده و بر می گردانند.

در هنگام انتخاب نمونه مطمئن شوید که آن نماینده جمعیتی است که مورد مطالعه قرار داده اید. برای مثال آیا همه سن ها، گروه های اجتماعی- اقتصادی، جنسیتها و غیره را پوشش می دهد.

منبع: ISLAB: Amirkabir University of Technology