دستورالعمل‌های واضح برای افزایش سرعت پاسخ

سرعت پاسختان را با فراهم آوردن اطلاعات و دستورالعملهای واضح بصورت زیر افزایش دهید:

  • مشخص کنید شما چه کسی هستید
  • رئوس مطالب شامل، هدف بررسی و اهمیت پاسخگویی آنها را بیان کنید.
  • توضیح دهید که چگونه پرسشنامه ها بصورت محرمانه و با گمنام نگه داشتن مخاطب بررسی می شوند (مگر آنکه با توافق مخاطب باشد)
  • دستورالعمل واضحی برای چگونگی پاسخگویی به سوالات فراهم آورید- مثلا، آیا یک یا چند پاسخ مورد انتظار شماست، یا آیا پاسخ ها باید رتبه بندی شده باشند- و در اینصورت آیا 1 بالاترین امتیاز است یا پایین ترین؟
  • نحوه بازگرداندن و زمان آن را مشخص کنید.

منبع: ISLAB: Amirkabir University of Technology