اخبار و تازه های مربوط به پرسشنامه آنلاین را در این بخش مطالعه بفرمایید.

تفسیر نتایج پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت دارای 58 سوال است که عقاید یا واکنش‌های فرد را توصیف می‌کند.
مقیاس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی و شخصی فراهم شده است و یک مقیاس دروغ به آن افزوده شده است. در این پرسشنامه آزمودنی باید با انتخاب “بلی” یا “خیر” به سوالات پاسخ دهد. مواد هر یک از زیر مقیاس ها عبارتند از : مقیاس عمومی26 ماده، مقیاس اجتماعی 8 ماده، مقیاس خانوادگی 8 ماده، مقیاس آموزشگاهی 8 ماده ومقیاس دروغ 8 ماده، نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره‌ کلی، امکان مشخص کردن زمینه‌ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم می‌سازد.
پرسشنامه عزت نفس (SEI) را می‌توان به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد.  مدت اجرای تست تقریبا 10 دقیقه است.

شیوه نمره گزاری این آزمون به صورت  صفر و یک است به این معنا که در برخی از سوال ها پاسخ بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر می‌گیرد و باقی سوال ها به طور معکوس نمره گذاری می‌شوند.

کلید تصحیح تست کوپر اسمیت
سئوالات مربوط به دروغ سنج:
6-13-20-27-34-41-48-55
هر کس از 8 سئوال فوق بیش از 4 نمره بیاورد اعتبار آزمون پایین است.

درسئوالات زیر بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر نمره می‌گیرد.

2-4-5-10-11-14-18-19-21-23-24-28-29-30-32-36-45-47-57

بقیه سئوالات هر پاسخ خیر «یک نمره» و پاسخ بلی «صفر» می‌گیرد.
1-3-7-8-9-12-15-16-17-22-25-26-31-33-35-37-38-39-40-42-43-44-46-49-50-51-52-53-54-56-58

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد دارای 25 سوال است و هدف آن شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی است.

برای هر پرسش به شکل زیر امتیازدهی کنید:
کاملا موافقم: 5 امتیاز
موافقم: 4 امتیاز
نظری ندارم: 3 امتیاز
مخالفم: 2 امتیاز
کاملا مخالفم: 1 امتیاز

الف) امتیازات عبارات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 را با هم جمع نموده و آن را تقسیم بر عدد 9 کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیاز به دست آمده  بزرگتر از 3 باشد فرهنگ مرد سالاری، اگر کوچک تر از 3 باشد فرهنگ زن سالاری و اگر عدد 3 باشد یک حالت تعادل فرهنگی وجود دارد.
ب) امتیازات عبارات 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 را با هم جمع نموده و نتیجه حاصله را تقسیم بر عدد5 کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیاز به دست آمده بزرگتر از 3 باشد فرهنگ جمع گرایی، کوچک تر از 3 باشد فرهنگ فردگرایی و اگر عدد 3 باشد یک حالت متعادل فرهنگی در این زمینه وجود دارد.
ج) امتیازات عبارات 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 را با هم جمع نمایید و مجموع را بر عدد 5 تقسیم کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیار به دست آمده بزرگتر از 3 باشد فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان، کوچک تر از 3 باشد فرهنگ ریسک‌پذیری و اگر عدد به دست آمده 3 باشد یک حالت تعادل در بین این دو فرهنگ نمایان خواهد شد.
د) امتیازات عبارات 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 را با هم جمع کنید و مجموع را تقسیم بر عدد 6 کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیاز حاصله  بزرگتر از عدد 3 باشد حکایت از آن خواهد داشت که توزیع قدرت در جامعه ناعادلانه است . اگر امتیاز کوچکتر از عدد 3 باشد توزیع قدرت حالت عادلانه تری به خود می گیرد و عدد 3 حاکی از تعادل بین این دو حالت است.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ در سال 1979 ابداع گردیده است. این پرسشنامه دارای 50 پرسش است و میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

گزینه‌های انتخابی خود را با توجه به جدول زیر امتیازبندی کنید و سپس جمع امتیازات را محاسبه کنید.

اگر امتیاز محاسبه شده بین 80 تا 100 باشد، شما خیلی خلاق هستید

اگر امتیاز محاسبه شده بین 60 تا 79 باشد، خلاقیت شما بالای متوسط است

اگر  امتیاز محاسبه شده بین 40 تا 59 باشد، خلاقیت شما متوسط است

اگر امتیاز محاسبه شده بین 20 تا 39 باشد، خلاقیت شما زیر متوسط است

اگر امتیاز محاسبه شده بین 19 تا 100- باشد، نشانگر آن است که شما فردی غیرخلاق هستید

عبارات

کاملا موافقم

موافقم

بی نظرم

مخالفم

کاملا مخالفم

1

2-

1-

0

1+

2+

2

2-

1-

0

1+

2+

3

2-

1-

0

1+

2+

4

2+

1+

0

1-

2-

5

2-

1-

0

1+

2+

6

2+

1+

0

1-

2-

7

2+

1+

0

1-

2-

8

2-

1-

0

1+

2+

9

2+

1+

0

1-

2-

10

2+

1+

0

1-

2-

11

2+

1+

0

1-

2-

12

2+

1+

0

1-

2-

13

2-

1-

0

1+

2+

14

2-

1-

0

1+

2+

15

2+

1+

0

1-

2-

16

2-

1-

0

1+

2+

17

2-

1-

0

1+

2+

18

2+

1+

0

1-

2-

19

2-

1-

0

1+

2+

20

2+

1+

0

1-

2-

21

2-

1-

0

1+

2+

22

2-

1-

0

1+

2+

23

2-

1-

0

1+

2+

24

2+

1+

0

1-

2-

25

2-

1-

0

1+

2+

26

2-

1-

0

1+

2+

27

2-

1-

0

1+

2+

28

2-

1-

0

1+

2+

29

2+

1+

0

1-

2-

30

2+

1+

0

1-

2-

31

2-

1-

0

1+

2+

32

2-

1-

0

1+

2+

33

2+

1+

0

1-

2-

34

2+

1+

0

1-

2-

35

2-

1-

0

1+

2+

36

2-

1-

0

1+

2+

37

2+

1+

0

1-

2-

38

2+

1+

0

1-

2-

39

2+

1+

0

1-

2-

40

2+

1+

0

1-

2-

41

2-

1-

0

1+

2+

42

2-

1-

0

1+

2+

43

2-

1-

0

1+

2+

44

2-

1-

0

1+

2+

45

2-

1-

0

1+

2+

46

2+

1+

0

1-

2-

47

2+

1+

0

1-

2-

48

2+

1+

0

1-

2-

49

2-

1-

0

1+

2+

50

2+

1+

0

1-

2-

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز

پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش به وسیله بوکویتز و ویلیامز در سال 1999 ایجاد شده است. این پرسشنامه دارای 101 پرسش است که شامل مراحل زیر می باشد:
1. به دست آوردن دانش: استفاده از ابزارهای مختلف جهت دستیابی به دانش؛ کتابخانه و بخش اسناد نمونه هایی از این ابزارهای هستند (پرسشهای شماره 1 تا 15)
2. به کار بردن دانش: استفاده از دانش به دست آمده در صورت مفید و مناسب بودن (پرسشهای شماره 16 تا 29)
3. یادگیری: درس گرفتن و آموختن از تجربیات (و دانش و اطلاعات) به دست آمده (پرسشهای شماره 30 تا 44)
4. تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضا سازمان بین یکدیگر (پرسشهای شماره 45 تا 59)
5. ارزیابی دانش: مورد سنجش قرار دادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (پرسشهای شماره 60 تا 73)
6. ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در بوجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (پرسشهای شماره 74 تا 88)
7. استفاده بهینه از دانش: استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان بوجود می آید (پرسشهای شماره 89 تا 101)

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:
بسیار زیاد5 امتیاز
زیاد4 امتیاز
متوسط 3 امتیاز
کم 2 امتیاز
بسیار کم 1 امتیاز
هرچه امتیاز شما در هر کدام از مراحل به حداکثر امتیاز ممکن نزدیکتر باشد نشان می دهد که شما در آن مرحله از مدیریت دانش، موفقیت بیشتری داشته اید.

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.

 

تفسیر نتایج پرسشنامه اقدامات مدیریت دانش

این پرسشنامه به ارزیابی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در سازمان می پردازد و دارای 23 پرسش است.
برای هر گزینه به شرح زیر امتیازدهی کنید:
کاملا موافقم:5
موافقم: 4
نظری ندارم: 3
مخالفم: 2
کاملا مخالفم: 1

مجموع امتیازات را محاسبه کنید. امتیاز بین 80 تا 115 نشان دهنده اثربخشی بالای اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش می باشد. امتیاز بین 45 تا 80 نشان می دهد که اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش تا حدودی اثربخش بوده است و امتیاز زیر 45 نشان دهنده اثربخشی پایین اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش می باشد.

گرایش به سمت توسعه، انتقال و حمایت از دانش: موارد 1 تا 4
یادگیری مستمر در سازمان: موارد 5 تا 7
درک سازمان به عنوان یک سیستم جهانی: 8 تا 12
توسعه فرهنگ نوآورانه که از پروژه های تحقیق و توسعه حمایت می کند: موارد 13 تا 16
رویکردهای مبتنی بر افراد: موارد 17 تا 20
توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگی: موارد 21 تا 23

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید. 

تفسیر نتایج پرسشنامه هوش اجتماعی

برای هر گزینه به شرح زیر امتیاز در نظر بگیرید:
کاملا موافقم 5
موافقم 4
نه موافقم نه مخالفم 3
مخالفم 2
کاملا مخالفم 1
مجموع امتیازات را محاسبه کنید. امتیاز بین 50 تا 105 بدین معنی است که شما دارای ظرفیت خوبی از هوش اجتماعی هستید و می توانید قابلیت برقراری ارتباط با افراد و گروه های مختلف را در خود توسعه دهید. امتیاز زیر 50 نشان می دهد که شما در زیر میانگین هوش اجتماعی هستید.

پردازش اطلاعات اجتماعی: سوالات 1 تا 7
مهارتهای اجتماعی: سوالات 8 تا 14
آگاهی اجتماعی: سوالات 15 تا 21

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.

 

تفسیر نتایج پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن

این پرسشنامه به بررسی میزان دستیابی به دانش و تسهیم آن در سازمان می پردازد و دارای 11 پرسش است.

برای هر گزینه به شرح زیر امتیاز در نظر بگیرید:
کاملا موافقم 5
موافقم 4
نه موافقم نه مخالفم 3
مخالفم 2
کاملا مخالفم 1
مجموع امتیازات را محاسبه کنید. امتیاز 33 و بالاتر نشان می دهد که کارکنان و مدیران سازمان به آسانی به دانش دسترسی دارند و تمایل زیادی به تسهیم این دانش دارند. امتیاز زیر 33 نشان می دهد که کارکنان و مدیران سازمان به آسانی به دانش موجود در سازمان دسترسی ندارند و در این سازمان تمایلی به تسهیم دانش وجود ندارد.

قابلیت دستیابی به دانش: سوالات 1 تا 4
تمایل به تسهیم دانش: سوالات 5 تا 8
عوامل متفرقه و موارد گوناگون: سوالات 9 تا 11

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.

 

mail_subscription

امکانات جدید

درود !

با افتخار به محضر مبارک شما دوستان عزیز تقدیم می گردد:

امکانات جدید به سایت پرسشنامه آنلاین اضافه شد. از مهمترین امکانات جدید ، سیستم ارسال مطالب و پرسشنامه ها به ایمیل مخاطبین است.

در این سیستم کاربر می تواند از طریق گزینه “ارسال با ایمیل” در بخش مدیریت، آدرس های ایمیل مورد نظر خود را وارد نموده و آنها را به عنوان اعضا مورد نظر خود به سیستم معرفی نماید.

در ادامه با انتشار هر مطلب جدید در سایت و درواقع با انتشار هر پرسشنامه ، مخاطبین مورد نظر او نیز ایمیلی دریافت خواهند نمود که آنان را از انتشار آن مطلب آگاه می کند.

به امید موفق شما عزیزان

پرسشنامه آنلاین

بازگشایی بخش ثبت نام

انتظارها به پایان رسید !
از این تاریخ به بعد شما عزیزان می توانید در پرسشنامه آنلاین ثبت نام کنید.
جزئیات بیشتر را در بخش ثبت نام بخوانید
موفق باشید

راه اندازی وب سایت

مفتخریم که اعلام کنیم، وب سایت پرسشنامه آنلاین افتتاح شد !
با تلاش های تیم توسعه و برنامه نویسی شرکت ترنج وب سایت پرسشنامه آنلاین آماده راه اندازی می باشد.
هنوز در حال اضافه کردن قابلیت های جدید و جذاب هستیم و امیدواریم در مدت کوتاهی بتوانیم در خدمت شما باشیم
لطفا منتظر اخبار بیشتر باشید.
با تشکر