تفسیر نتایج پرسشنامه سازمان یادگیرنده

پرسشنامه سازمان یادگیرنده دارای 60 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

مجموع امتیازات را محاسبه کنید.

امتیاز 210 تا 300 نشان می‌دهد که سازمان از ویژگی‌های یک سازمان یادگیرنده برخوردار می‌باشد

امتیاز 120 تا 210 نشان می‌دهد که ویژگیهای سازمان تا حدودی نزدیک به ویژگیهای یک سازمان یادگیرنده است

امتیاز زیر 120 نشان می‌دهد که سازمانی که در آن فعالیت می‌کنید، یک سازمان یادگیرنده نمی‌باشد

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]