تفسیر نتایج پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون دارای 60 سوال است . با استفاده از این پرسشنامه فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمانی که در آن فعالیت می کنید مورد شناسایی قرار می گیرد.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

سوالات 1 تا 15 ویژگی درگیرشدن در کار را نمایان می‌سازد

سوالات 16 تا 30 ویژگی یکپارچگی را نمایان می‌سازد

سوالات 31 تا 45 ویژگی سازگاری را نمایان می‌سازد

سوالات 46 تا 60 ویژگی ماموریت را نمایان می‌سازد

کسب امتیاز حداکثری بیانگر این واقعیت است که شاخصها و ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار است

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 33 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی ابعاد مختلف اعتماد در سازمان است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

مجموع امتیازات را محاسبه کنید.

مجموع امتیازات بین 110 و 165 نشان دهنده وجود سطح بالای اعتماد در سازمان می‌باشد

مجموع امتیازات بین 60 تا 110 نشان می‌دهد که سطح اعتماد در سازمان تا حدودی بالا است

مجموع امتیازات زیر 60 نشان می‌دهد که سطح اعماد در سازمان پایین می‌باشد.

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]