تفسیر نتایج پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر 8 معیار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که هر معیار شامل 6 گزینه است. پاسخ دهندگان بایستی این گزینه‌ها را به دقت مطالعه کنند و عباراتی را انتخاب کنند که بهتر کاربرد آن معیار در سازمان را نشان می دهد.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

برای تعیین امتیاز سازمان خود از فهرست معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر، گزینه انتخابی خود را مطابق جدول زیر امتیازگذاری نمایید.

معیارها

الف

ب

ج

د

ه

و

1. حمایت و رهبری مدیریت عالی

20

16

12

8

4

0

2. برنامه ریزی استراتژیک

15

12

9

6

3

0

3. مشتری مداری ( تمرکز بر مشتری

40

32

24

16

8

0

4. شناسایی و آموزش کارکنان

15

12

9

6

3

0

5. توانمند سازی کارکنان وکار تیمی

15

12

9

6

3

0

6. اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت

15

12

9

6

3

0

7. بیمه کیفیت

30

24

18

12

6

0

8. پیامدهای بهبود بهره‌وری و کیفیت

50

40

30

20

10

0

الف) امتیاز 200- 160: نشان می‌دهد که سازمان در اندازه‌های جهانی با تعهدی عمیق و بلندمدت و همچنین فعال در زمینه بهبود کیفیت و بهره‌وری قرار دارد. در این سطح، اهداف بایستی چالشی باشند و برای بدست آوردن حتی سطوح بالاتر کیفیت و بهره‌وری روشها و راههایی جدید جستجو می‌شود.

ب) امتیاز 159- 120: امتیاز در این طیف نشان می‌دهد که سازمان دارای فلسفه‌ای منطقی با سازماندهی مطلوب در زمینه بهبود بهره‌وری و کیفیت است که شروع به شکوفایی نموده است . در این سطح اهداف بایستی بر روی اجرای برنامه های منطقی “TQM” متمرکز گردد.

ج) امتیاز 119-80: امتیاز در این طیف نشان می‌دهد که سازمان شروع به یادگیری و برنامه کیفیت و بهره‌وری نموده است. دراین سطح بایستی اهداف بر روی حرکت از مراحل برنامه ریزی به اجرای واقعی “TQM” به منظور بدست آوردن تجربه عملی متمرکز گردد

د) امتیاز 79-40: این طیف امتیازی، شناخت مبهمی از بهبود کیفیت و بهره‌وری را در سازمان نشان می‌دهد و علاوه بر آن برنامه‌ای برای آموزش یا اجرای  چنین فعالیتهایی وجود ندارد. امتیاز در این سطح نگرش خطرناکی در مورد سازمان ایجاد می‌کند. اگر سازمان به دنبال افزایش توانایی خود در بلندمدت است، باید هرچه سریعتر پیشرفت نماید. اهداف بایستی بطور شدید  برروی تشویق مدیران عالی برای یادگیری چیزهای بیشتر راجع به “TQM”  متمرکز گردد. در چنین مواردی باید آزمایش مجددی از مفروضات راجع به کمکهای احتمالی که فرآیند می‌تواند به بقای سازمان کند انجام گیرد

ه) امتیاز 39 – 0: امتیاز در چنین طیفی نشان می‌دهد که سازمان اخیرا هیچ اطلاعی نه از بهبود کیفیت و بهره‌وری دارد و نه از برنامه‌های بهبود و توسعه. این سطح نشان می‌دهد که سازمان با این وضعیت از میدان بدر خواهد شد، مگر این که سازمان دارای انحصار مطلق و به حد خیلی زیادی شکست ناپذیر در زمینه کالاها و خدمات اساسی و با ارزش باشد. در این سطح تمرکز اهداف بایستی برروی یک اقدام ضروری و اضطراری معطوف گردد.  یادگیری و آموزش مدیریت کیفیت فراگیر باید در یک روند سنجیده و منظم عملی گردد و برنامه‌هایی برای ایجاد بهره‌وری و کیفیت  به صورت آگاهانه در سازمان تدارک دیده شود

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

پرسشنامه معیارهای همسرگزینی

عنوان پرسشنامه: معیارهای همسرگزینی

تعداد پرسش‌ها: 19

مقیاس: طیف لیکرت

نظریه‌ پشتیبان: نظریه‌های بلا، هومنز، مید

منبع: فیضی، ایرج. بررسی عوامل موثر بر همسرگزینی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامه. دانشگاه علامه طباطبایی

 

[box type=”bio”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

 

تفسیر نتایج پرسشنامه رضایت شغلی گانون

پرسشنامه رضایت شغلی گانون دارای 37 سوال است و هدف آن سنجش میزان رضایت شغلی افراد در محیط کار است. این پرسشنامه فهرست تعدادی از عواملی هستند که با رضایت شغلی مرتبط می باشند و مقیاس آن طیف 5 گزینه‌ای لیکرت است که از “رضایت شغلی خیلی کم” تا “رضایت شغلی خیلی زیاد” دسته‌بندی شده‌اند.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

حداکثر امتیاز ممکن 185 و حداقل آن 37 است. به هر پرسش به شکل زیر امتیازدهی کنید و جمع امتیازات را محاسبه کنید:

رضایت شغلی خیلی کم = 1 امتیاز

رضایت شغلی کم = 2 امتیاز

رضایت شغلی متوسط = 3 امتیاز

رضایت شغلی زیاد = 4 امتیاز

رضایت شغلی خیلی زیاد = 5 امتیاز

اگر امتیاز به دست آمده 87 و کمتر از آن است می توان گفت رضایت شغلی در حد پایین است

اگر امتیاز به دست آمده بین 87 تا 135 باشد می توان این گونه نتیجه گرفت که رضایت شغلی افراد در حد متوسط قرار دارد

اگر امتیاز به دست آمده لین 135 تا 185 باشد رضایت شغلی در حد بهینه قرار دارد.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

پرسشنامه سنجش سازگاری زناشویی

عنوان پرسشنامه: سنجش سازگاری زناشویی

تعداد پرسش‌ها: 19

مقیاس: طیف لیکرت

نظریه‌ پشتیبان: نظریه‌های کنش متقابل نمادین و مبادله

منبع: صدق‌آمیز، خدیجه. بررسی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز. پایان‌نامه. دانشگاه شیراز

 

[box type=”bio”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

 

تفسیر نتایج پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت دارای 7 سوال است و هدف آن ارزیابی انگیزه افراد برای اداره یک سازمان بزرگ و پیچیده است. هر یک از عبارات دارای هفت گزینه است که از عدد 1 (قوی) تا عدد 7 (ضعیف) درجه بندی شده است. این پرسشنامه مبتنی بر هفت بند مدیریت مشخص گردیده است.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

اعدادی که انتخاب شده‌اند را جمع کنید و نتیجه را ثبت کنید.

الف) اگر امتیاز حاصله بین 7 تا 21 قرار گیرد انگیزه مدیریت نسبتا پایین است

ب) اگر امتیاز حاصله بین 22 تا 34 قرار گرفت، انگیزه مدیریت متوسط است

ج) اگر امتیاز حاصله بین 35 تا 49 قرار گرفت، انگیزه مدیریت نسبتا بالا است و فرد تمایل زیادی برای مدیریت دارد.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس در سال 1998 ساخته شده که در اصل دارای 52 سوال است که به دلیل مشابهت برخی سوالات تعداد آنها به 42 سوال تقلیل یافته است. این پرسشنامه سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای(مشتری) را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت دارنده و مالک آن بشمار می‌آید همچون مهارت، دانش، مارک تجاری، سهم بازار و توانایی یادگیری سازمانی. همانطور که اشاره شد سرمایه فکری دارای سه بعد است: 1- سرمایه انسانی، 2- سرمایه ساختاری و 3- سرمایه مشتری. سرمایه انسانی می‌تواند به عنوان توانایی جمعی شرکت برای استخراج بهترین راه حل از طریق دانش افرادش توصیف  شود. سرمایه ساختاری می‌تواند به عنوان توانایی سازمانی شرکت در برآوردن تقاضا و نیازمندی بازار ملاحظه گردد. سرانجام، سرمایه مشتری اشاره دارد به رضایت و وفاداری کاربر نهایی در قبال سازمان

به هر یک از گزینه‌ها به شکل زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم: 5 امتیاز
موافقم: 4 امتیاز
نظری ندارم: 3 امتیاز
مخالفم: 2 امتیاز
کاملا مخالفم: 1 امتیاز

سوالات مربوط به سرمایه انسانی: 2-5-7-9-11-13-17-18-24-25-26-31-33-34-37

سوالات مربوط به سرمایه ساختاری: 3-4-8-12-14-21-22-27-28-32-38-39-40

سوالات مربوط به سرمایه مشتری: 1-6-10-15-16-19-20-23-29-30-35-36-41-42

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]