تفسیر نتایج پرسشنامه اقدامات مدیریت دانش

این پرسشنامه به ارزیابی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در سازمان می پردازد و دارای 23 پرسش است.
برای هر گزینه به شرح زیر امتیازدهی کنید:
کاملا موافقم:5
موافقم: 4
نظری ندارم: 3
مخالفم: 2
کاملا مخالفم: 1

مجموع امتیازات را محاسبه کنید. امتیاز بین 80 تا 115 نشان دهنده اثربخشی بالای اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش می باشد. امتیاز بین 45 تا 80 نشان می دهد که اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش تا حدودی اثربخش بوده است و امتیاز زیر 45 نشان دهنده اثربخشی پایین اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش می باشد.

گرایش به سمت توسعه، انتقال و حمایت از دانش: موارد 1 تا 4
یادگیری مستمر در سازمان: موارد 5 تا 7
درک سازمان به عنوان یک سیستم جهانی: 8 تا 12
توسعه فرهنگ نوآورانه که از پروژه های تحقیق و توسعه حمایت می کند: موارد 13 تا 16
رویکردهای مبتنی بر افراد: موارد 17 تا 20
توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگی: موارد 21 تا 23

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید. 

تفسیر نتایج پرسشنامه هوش اجتماعی

برای هر گزینه به شرح زیر امتیاز در نظر بگیرید:
کاملا موافقم 5
موافقم 4
نه موافقم نه مخالفم 3
مخالفم 2
کاملا مخالفم 1
مجموع امتیازات را محاسبه کنید. امتیاز بین 50 تا 105 بدین معنی است که شما دارای ظرفیت خوبی از هوش اجتماعی هستید و می توانید قابلیت برقراری ارتباط با افراد و گروه های مختلف را در خود توسعه دهید. امتیاز زیر 50 نشان می دهد که شما در زیر میانگین هوش اجتماعی هستید.

پردازش اطلاعات اجتماعی: سوالات 1 تا 7
مهارتهای اجتماعی: سوالات 8 تا 14
آگاهی اجتماعی: سوالات 15 تا 21

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.

 

تفسیر نتایج پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن

این پرسشنامه به بررسی میزان دستیابی به دانش و تسهیم آن در سازمان می پردازد و دارای 11 پرسش است.

برای هر گزینه به شرح زیر امتیاز در نظر بگیرید:
کاملا موافقم 5
موافقم 4
نه موافقم نه مخالفم 3
مخالفم 2
کاملا مخالفم 1
مجموع امتیازات را محاسبه کنید. امتیاز 33 و بالاتر نشان می دهد که کارکنان و مدیران سازمان به آسانی به دانش دسترسی دارند و تمایل زیادی به تسهیم این دانش دارند. امتیاز زیر 33 نشان می دهد که کارکنان و مدیران سازمان به آسانی به دانش موجود در سازمان دسترسی ندارند و در این سازمان تمایلی به تسهیم دانش وجود ندارد.

قابلیت دستیابی به دانش: سوالات 1 تا 4
تمایل به تسهیم دانش: سوالات 5 تا 8
عوامل متفرقه و موارد گوناگون: سوالات 9 تا 11

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.