images (5)

نمونه گیری و انواع آن

انجام تحقیقات پیمایشی عموما به دو روش سرشماری (Census) و نمونه گیری (Sampling) انجام می شود. در سرشماری کل جامعه هدف مورد بررسی قرار می گیرد در حالیکه در نمونه گیری تنها بخشی از جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
دلایل متعددی وجود دارد که به جای سرشماری کل جامعه، نمونه گیری انجام می شود. برخی از دلایل نمونه گیری را می توان هزینه و انرژی کمتر، صرف زمان کمتر، محدودیت های دسترسی به کل جامعه و در برخی موارد دقت بیشتر بیان کرد.

نمونه گیری عموما به دو صورت احتمالی و غیراحتمالی انجام می شود:

 

نمونه گیری احتمالی:

1- نمونه گیری تصادفی ساده Simple Random Sampling

2- نمونه گیری طبقه ای Stratified sampling

3- نمونه گیری خوشه ای Cluster sampling

4- نمونه گیری سیستماتیک Systematic sampling

5- نمونه گیری چند مرحله ای Multistage sampling

نمونه گیری غیراحتمالی

1- نمونه گیری آسان یا نمونه گیری در دسترس convenience

2- نمونه گیری سهمیه ای quota

3- نمونه گیری قصدی یا نمونه گیری بر مبنای قضاوت judgment

در پستهای بعدی در مورد انواع نمونه گیریها توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.