پرسشنامه سنجش سازگاری زناشویی

عنوان پرسشنامه: سنجش سازگاری زناشویی

تعداد پرسش‌ها: 19

مقیاس: طیف لیکرت

نظریه‌ پشتیبان: نظریه‌های کنش متقابل نمادین و مبادله

منبع: صدق‌آمیز، خدیجه. بررسی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز. پایان‌نامه. دانشگاه شیراز

 

[box type=”bio”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]