ویژگیهای یک سوال تحقیق خوب

یک سوال تحقیق خوب سوالی است که:

  • به خوبی با اهداف کلی پروژه ارتباط دارد
  • امکان شناخت جمعیت هدف را می دهد
  • متغیرهای تحقیق را بخوبی می شناسد
  • نوع مطالعه ای مورد نیازرا تعیین می کند. توصیفی؟ آزمایشی و….
  • آنچه را که بر نتایج کار تاثیر می گذارند را می شناسد
  • به ما می گوید کدام راه بهترین راه برای گردآوری داده های مورد نیاز است
  • به ما می گوید چه تعداد نمونه بایستی برای این تحقیق استفاده شود.