متن پرسشنامه اضطراب کتل

این پرسشنامه صرفا جهت آشنایی شما با خدمات پرسشنامه آنلاین و نیز مشاهده متن پرسشنامه اضطراب کتل است. بدیهی است با پر کردن آن نتیجه‌ای برای شما ارسال نخواهد شد.

برای استفاده از پرسشنامه و اجرای آنلاین می توانید در سایت پرسشنامه آنلاین ثبت نام کنید و از بخش «پرسشنامه ها/ خرید پرسشنامه»، آن را به پرسشنامه‌های خود اضافه کنید و پس از انتشار آن در دامنه (سایت خود) لینک آن را به پاسخ‌دهندگان ارسال کنید و داده‌های خود را گردآوری کنید.