تفسیر نتایج پرسشنامه هوش اجتماعی

برای هر گزینه به شرح زیر امتیاز در نظر بگیرید:
کاملا موافقم 5
موافقم 4
نه موافقم نه مخالفم 3
مخالفم 2
کاملا مخالفم 1
مجموع امتیازات را محاسبه کنید. امتیاز بین 50 تا 105 بدین معنی است که شما دارای ظرفیت خوبی از هوش اجتماعی هستید و می توانید قابلیت برقراری ارتباط با افراد و گروه های مختلف را در خود توسعه دهید. امتیاز زیر 50 نشان می دهد که شما در زیر میانگین هوش اجتماعی هستید.

پردازش اطلاعات اجتماعی: سوالات 1 تا 7
مهارتهای اجتماعی: سوالات 8 تا 14
آگاهی اجتماعی: سوالات 15 تا 21

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.