تفسیر نتایج پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد دارای 25 سوال است و هدف آن شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی است.

برای هر پرسش به شکل زیر امتیازدهی کنید:
کاملا موافقم: 5 امتیاز
موافقم: 4 امتیاز
نظری ندارم: 3 امتیاز
مخالفم: 2 امتیاز
کاملا مخالفم: 1 امتیاز

الف) امتیازات عبارات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 را با هم جمع نموده و آن را تقسیم بر عدد 9 کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیاز به دست آمده  بزرگتر از 3 باشد فرهنگ مرد سالاری، اگر کوچک تر از 3 باشد فرهنگ زن سالاری و اگر عدد 3 باشد یک حالت تعادل فرهنگی وجود دارد.
ب) امتیازات عبارات 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 را با هم جمع نموده و نتیجه حاصله را تقسیم بر عدد5 کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیاز به دست آمده بزرگتر از 3 باشد فرهنگ جمع گرایی، کوچک تر از 3 باشد فرهنگ فردگرایی و اگر عدد 3 باشد یک حالت متعادل فرهنگی در این زمینه وجود دارد.
ج) امتیازات عبارات 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 را با هم جمع نمایید و مجموع را بر عدد 5 تقسیم کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیار به دست آمده بزرگتر از 3 باشد فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان، کوچک تر از 3 باشد فرهنگ ریسک‌پذیری و اگر عدد به دست آمده 3 باشد یک حالت تعادل در بین این دو فرهنگ نمایان خواهد شد.
د) امتیازات عبارات 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 را با هم جمع کنید و مجموع را تقسیم بر عدد 6 کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیاز حاصله  بزرگتر از عدد 3 باشد حکایت از آن خواهد داشت که توزیع قدرت در جامعه ناعادلانه است . اگر امتیاز کوچکتر از عدد 3 باشد توزیع قدرت حالت عادلانه تری به خود می گیرد و عدد 3 حاکی از تعادل بین این دو حالت است.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]